Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http:// www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустройствени мероприятия” - изграждане на тротоарна настилка по ул. „Радой Ралин” , гр. Сливен – I – ви етап”. По ул. „Радой Ралин”, гр.Сливен в района от кръстовището с бул. „Бургаско шосе” до кръстовището с бул. „Хаджи Димитър” няма изградени тротоари за пешеходци, с изключение на североизточната част на улицата около ново изградените жилищни сгради. В северозападната част на улицата има частично изградени тротоарни площи и цялостно залесяване по протежението на река „Новоселска”. Уличните бордюри са в процес на интензивно разпадане и това налага тяхната подмяна. На база извършения оглед на място и отчитайки, че наличието на дървета е притегателен фактор за преминаващите, се предвижда изграждане на тротоар с дължина 585 метра и ширина 2 метра западно на ул.Радой Ралин - първи етап.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените за възлагане видове и количества СМР са следните: 1. Натоварване и превоз на 15 км. строителни отпадъци - 108 м3 2. Тънък изкоп за тротоарна настилка h = 15 см. - 1170 м2 3. Натоварване и превоз на 15 км. земни маси - 210 м3 4. Демонтаж бордюри - 617 м 5. Превоз бордюри - 1234 бр. 6. Доставка и монтаж на бетонови бордюри - 617 м 7. Доставка и монтаж на градински бордюри - 585 м 8. Доставка и пол.фракция 0-60 за легло тротоарна настилка - 140 м3 9. Уплътняване легло с тротоарна настилка - 140 м3 10. Доставка и полагане тротоарни плочи на пясъчна основа - 1170 м2 11. Кофраж пасарелка - 12 м2 12. Полагане бетон В20 за пасарелка - 2,80 м3 13. Армировка пасарелка - 160кг. 14. Доставка и монтаж метален парапет с височина 1.2 м - 12 м 15. Изграждане подходи за хора с увреждания - 4 бр. 16. Временна сигнализация - 1 бр. 17. Изсичане корени на дървета - 40 бр. 18. Изкореняване на дървета 36-40 см. - 3 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

91600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. "Радой Ралин", гр.Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителните изисквания са посочени в документацията за участие; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение - Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. При участие на обединение изискването се отнася за всеки член на обединението. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическото и финансовото състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономическото и финансовото състояние се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания четвърта група, ІІІ категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория. 9.2. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - 50 точки; 2. Срок за изпълнение - 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 3 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 7. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 8. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 10 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2012