Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Кюстендил, ул."Демокрация" №44, вх.Б, За: д-р Матей Николов Попниколов, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса - Кюстендил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/107.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК - Кюстендил от служба по трудова медицина /СТМ/ 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г).2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ:2.1 Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Профилактични прегледи от офталмолог, гастроентеролог с ехография на коремни органи и ендокринолог с ехография на щитовидна жлеза ( за жените).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обслужване на 50 (петдесет) служители на РЗОК Кюстендил от служба по трудова медицина в рамките на една година от сключване на договора. 2. Профилактични прегледи - от офталмолог - до 46 човека;- от гастроентеролог с ехография на коремни органи – до 50 човека ;- от ендокринолог с ехография на щитовидна жлеза ( за жените)- до 40 човека. персонала: Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК - Кюстендил, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи.2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ.3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си.5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор/и с лечебни заведения, изпълняващи дейности по пакети "Очни болести", "Гастроентерология" и "Ендокринология и болести на обмянат", които да извършат профилактичните прегледи 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.Изисквания към документите:1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет; 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията се получава на адрес: гр. Кюстендил 2500 ул.”Демокрация” №44, вх.Б, ет.1, стая №3.Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 8,15 часа до 17,00ч в деловодството на РЗОК Кюстендил. Краен срок за подаване на офертите -17.12.2012 г., 17,00часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2012