Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Донка Иванова Славова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611305, E-mail: dona.kovachite@abv.bg, Факс: 044 611305

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка с предмет: „Доставяне на учебни помагала, пособия и канцеларски материали” по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен” е обособена в две позиции: 1. Обособена позиция 1 "Доставяне на учебни помагала и пособия": Изпълнителят трябва да достави следните учебни помагала и пособия, в уговорения вид: учебници; учебни тетрадки; химикали; цветни моливи; флумастери; блокчета; водни бои и други специфични материали в зависимост от учебните програми за запълване на празнотите в учебното съдържание. 2. Обособена позиция 2 "Доставка на канцеларски материали": Изпълнителят трябва да достави канцеларски материали: класьори; копирна хартия (офсетова); мека папка – ПВЦ с перфорация; джоб канцеларски с перфорация; тонер за копир/печат (лазерен принтер).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22112000, 30192700, 37822100, 30192123, 22851000, 30197643, 30197210, 30125110, 44812220

Описание:

Училищни учебници
Книжарски стоки
Цветни моливи
Флумастери
Класьори
Фотокопирна хартия
Папки с пръстени за захващане на страниците
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Водни бои


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 "Доставяне на учебни помагала и пособия" - Необходима е доставка на 110 комплекта. Всеки пакет от учебни пособия и помагала за един ученик не трябва да надвишава сумата от 350 лева и трябва да съдържа: 2 броя учебници (направление математика и български език и литература); 4 броя учебни тетрадки (гланцирани и с цветен печат); 5 броя тетрадки двойна спирала с меки корици, формат А5 , 60л (офсетова хартия) тяло на тетрадката 70 г г; 5 броя тетрадки двойна спирала с твърди корици, формат А5, 60л (офсетова хартия), тяло на тетрадката 70 г, 5 броя химикали- метален, лукс със сменяем пълнител дългопишещ; комплект цветни моливи – 24 цвята, 3 мм графит, А-В-S система; комплект флумастери – 12 цвята двувърхи; комплект флумастери – 36 цвята-обикновени; комплект чертожни инструменти: пергел с чупещо рамо комплект графити, триъгълник – пластмасов прозрачен -30 см., линия – пластмасова прозрачна 40 см, транспортир-пластмасов прозрачен; молив HB с гума – цвят на писане черен, молив HB – цвят на писане черен, метален пиромолив 0,7мм, кутийка с пълнители за пиромолив черен графит 0,7мм, гумичка, острилка метална, двойна с контейнер, лепило – сухо, 40г, 2бр., ножичка за рязане със заоблен връх и силиконови дръжки – 14 см, несесер за ученик – тройка 1 бр., водни бои – 12 цвята – акварелни, четки за водни бои с естествен косъм – 5 бр., блок за рисуване – 5бр. (А4 бели листа – 120г), скицник,спирала – 20л – 2 бр., гланцов блок за апликация със самозалепващи листи - формат А4. Доставяните учебни помагала и пособия следва да отговарят на утвърдените стандартизационни документи. Обособена позиция 2 "Доставка на канцеларски материали" - класьори – 6 см.- 150 бр.; класьори – 8 см.- 150 бр.; копирна хартия (офсетова) – 300 бр. пакети; мека папка – ПВЦ с перфорация – 1000 бр.; джоб канцеларски с перфорация – мат – 1000 бр.; тонер за копир / печат (лазерен принтер) – 5 бр. Доставяните канцеларски материали следва да отговарят на утвърдените стандартизационни документи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44230 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да достави учебните помагала, пособия и канцеларски материали посочени в Технически задания - Приложение № 1 и Приложение № 2 към документацията за участие. Заплащането на дейностите ще се извършва съгласно условията на проекто договорите. Възложителят ще дължи суми в рамките на признатите по проекта разходи за доставки. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочените суми. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 8; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържат: Образец № 9 – Проект на договор за обособена позиция 1 и Образец № 10 - Проект на договор за обособена позиция 2, които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 40 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/12/2012