Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт покрив ОУ"Братя Миладинови", с. Злати войвода, Община Сливен” Покривът на сградата на училището е четирискатен, покрит с керемиди на варов разтвор. Покривната конструкция е решена като дървена стояща конструкция, като столиците стъпват върху стълбове, прехвърлящи натоварването върху стоманобетонни греди. На места се виждат провисвания на ребра и разместване на керемиди. Течовете се дължат най-вероятно на счупени керемиди, изгнила дървена ламперия, и липса на поцинкована ламарина около комини, капандура и улама; Сградата, по отношение на зидове, дървен междуетажен и тавански гредоред и стоманобетонна плоча е във видимо добро състояние, което говори за отсъствие на видими признаци за лоша работа на носещата конструкция. Има следи от течове от покривната конструкция на тоалетните, които са като пристройка към сградата, която е на по-ниско ниво спрямо нивото на покрива на училищната сграда. В КСС-то на обекта е включен и ремонта на този покрив; Олукът на сградата е пред ската на покрива, положен върху стрехата, опасваща цялата сграда. С извършващия се ремонт на покрива седящият олук се извежда извън покривната конструкция и се монтира отвън пред стрехата, като за целта ребрата на покривната конструкция се удължават; На покрива на сградата липсва мълниезащита.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въз основа на констатации и анализи, направени в Техническата експертиза е видно, че носещата конструкция на сградата може да продължи да изпълнява предназначението си в експлоатационно състояние, а по отношение на покрива трябва да се извърши следното: 1.Да се демонтират керемидите и да се свали целия варов разтвор под тях, за да се разкрие дървената ламперия; 2.Да се огледа дървената ламперия и изгнилата да се подмени с OSB плоскости, като се следи за наклона и плоскостта на покрива и се положи след смяна на изгнилите елементи на покривната конструкция; 3.Изгнилите и счупени елементи на покривната конструкция да се подменят, като при подмяна на ребрата, същите да са с размери 6/12. При подмяна на провокирани столици, да се монтират столици със същите размери каквито се свалят, но не по-малки от 14/18; 4.Да се удължи покривната конструкция, за да се премести олука и закрепи към стрехата на сградата отвън. 5.Върху дъсчената обшивка да се положи 1 пласт вълнообразни фибробитумни листове “Изолин”, отговарящ на стандарт БДС – ЕN – 14964. Същият да се прикове здраво върху дъсчената обшивка; 6.Около комините и капандурата се полага поцинкована ламарина, върху дървената конструкция, след което се монтира обшивката. Полагат се листовете „Изолин”, върху който се коват летвите и се монтират керемидите. Да се гледа детайла „ Оформяне около комини” – Приложение № 1 към документацията за участие; 7. При уламата да се изпълнява детайла „Оформяне на улама” - Приложение № 1 към документацията за участие; 8. Стрехата да се измаже и се гледа детайла за „Оформяне на стреха” – Приложение № 1 към документацията за участие; 9. Да се положат олуци, казанчета и отводнителни тръби по фасадата, за отвеждане на дъждовните води. Отводнителните тръби да завършват с т.н. отхвърлячи, за да не се мокри фасадата; 10. Да се положат капаци на билото и по маиите на сградата, като се спазва детайла „Оформяне на било” - Приложение № 1 към документацията за участие; 11. Керемидите да се коват на дървена скара, монтирана върху битуминизираните листове “Изолин”, без да се ползва варов разтвор. Преди това да се поставят олуците по фасадата. Летвите на скарата да се поставят през разстояние определено от вида на керемидите; 12. Върху ремонтирания покрив на сградата да се направи мълниезащитна и заземителна инсталации. 13. Доставка и полагане минерална вата с дебелина 12 см в подпокривното пространство. Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 2 към документацията за участие. Планът на покрива е виден от Приложение № 3 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

144700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Злати войвода, ОУ „Братя Миладинови”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителна информация по т. 2 се съдържа в документацията за участие; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение - Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Допълнителна информация по т.8.1. се съдържа в документацията за участие; 8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7. Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 340 000 лева (триста и четиридесет хиляди лева). 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Допълнителна информация по т. 9.1. се съдържа в документацията за участие;9.2. Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най – малко два договора с предмет аналогичен на настоящата поръчка. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на покриви. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.3.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 9. Участникът трябва да притежава следното оборудване: автокран – 1 брой, автовишка – 1 брой, оборудване за дърводелски работи или друго оборудване аналогично на необходимото. Декларацията следва да е придружена с документи за собственост, договори за наем и/или лизинг и/или ползване. 9.4. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 10. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 11. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 12; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 13 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2012