Версия за печат

BG-БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ПЕТЪР ТАНЕВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 0884 915819, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на един брой употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Братя Даскалови.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой употребяван специализиран товарен автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Братя Даскалови.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи и информация: 1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато кандидатът или участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран, (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) 2. При участници обединения – копие от нотариално заверен договор с изрично посочен предмет на обединението - Предмет на настоящата доставка, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Копие, заверено от кандидата, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана 4. Декларация от участника, отразяваща общият оборот и оборот от доставка на тежкотоварни автомобили за последните две /2010 и 2011/ години. - образец 3, заедно със Заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните две финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните две финансови /2010 и 2011/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните две финансови /2010 и 2011/ години. Минимални изисквания: Реализирани приходи от договори за доставка на товарни автомобили общо за последните две /2010 и 2011/ години не по-малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лв.без ДДС; Когато участника е обединение, финансовия резултат на всяко физическо и/или юридическо лице за последните две години / 2010, 2011 г.), включено в обединението, трябва да е положителен; 5. Минимални изисквания за доказване на опит - участникът следва да има изпълнен минимум 1 /един/ договор с предмет доставка на сметосъбиращ и сметоизвозващ камион или сходни доставки на тежкотоварни автомобили изпълнен през последните две години (2010г. и 2011г.). - Списък на договори за сходни услуги,изпълнени през предходните две години (2010 и 2011 г.)- образец 4 и референции/препоръки от Възложителите на доставките. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - образец 5. 7. Декларация за ползване на подизпълнител - образец 6. 8. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - образец 7. 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - образец 8. 10. Попълнено техническо предложение - образец 9. 11. Попълнено ценово предложение - образец 10.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за комплексна оценка: -срок за изпълнение на доставката – 45 т.; -гаранционен срок на автомобила – 25 т.; - най-ниска предложена цена – 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес в профила на купувача http://www.bratia-daskalovi.com/. Офертата се представя в здрав, запечатан непрозрачен плик /като върху плика е необходимо да се посочи името на поръчката и подателя/ от Участника или от Упълномощен от него представител с нотариално заверено пълномощно в Центъра за услуги и информация на Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2012