Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на периферни устройства за нуждите на АПИ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30232000

Описание:

Периферни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой широкоформатен цветен плотер,65 броя черно-бели лазерни принтиращи устройства, 5 броя цветни лазерни принтиращи устройства, един брой цветно лазерно копиращо устройство,

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към настоящия момент в Агенция „Пътна инфраструктура” – Централна Администрация процеса по отпечатване на документи е силно затруднен, поради наличието на морално остаряли и голям брой развалени принтери. За последно принтери са купувани в средата на 2009 година. Във връзка с изготвянето на цветни карти, АПИ се нуждае от един широкоформатен цветен плотер, тъй като настоящият не работи и ремонтът му е икономически неизгоден (плотерът е закупен преди повече от 10 години).Поради изключително големия обем на принтиране на документи, цветни карти и с цел оптимизиране на процеса на работа е необходимо да бъдат закупени:1.Един брой широкоформатен цветен плотер, който да отговаря стандартно на следните минимални изисквания: •Минимална разделителна способност – 2400 х 1200 dpi •Минимална скорост при максимална скорост – 40.00 кв.м./час •Минимална памет – 8 GB RAM •Тип на медиите – листови и ролни •Управление на печата – автоматичен нож •Минимална ширина на печата (лист, ролка) – до 111.8 см. •Стандартни интерфейси – USB 2.0 Port; 10/100 Ethernet RJ-45 Port •Стандартни графични езици – tiff; jpeg; adobe pdf; adobe post script; autocad •Стойка за плотер и допълнителен модул за поемане на медията •Гаранция – 24 месеца 2.65 броя черно-бели лазерни принтиращи устройства с възможност за автоматично двустранно отпечатване на документи с формати А4, които да отговарят стандартно на следните минимални изисквания: •Минимална скорост на печат: мин 28 стр/мин •Минимална памет - 64 МВ RAM •Стандартни графични езици: PCL6, PCL5 •Минимална разделителна способност – 1200 х 1200 dpi •Стандартни интерфейси – USB 2.0 Port; 10/100 Ethernet RJ-45 Port •Касета за хартия за минимум 250 листа •Максимално време за отпечатване на първа страница - 8 секунди •Гаранция – 24 месеца 3.5 броя цветни лазерни принтиращи устройства с възможност за автоматично двустранно отпечатване на документи с формати А3, които да отговарят стандартно на следните минимални изисквания: •Минимална скорост на печат: 20 стр./мин. за А4 •Минимална скорост на печат 10 стр./мин. за А3 •Минимална памет - 128 МВ RAM •Стандартни графични езици: PCL6, PCL5 •Минимална разделителна способност – 1200 х 1200 dpi •Стандартни интерфейси – USB 2.0 Port; 10/100 Ethernet RJ-45 Port •Касета за хартия за минимум 250 листа •Гаранция – 24 месеца 4.Един брой цветно лазерно копиращо устройство с възможност за автоматично двустранно копиране на документи с формати А3, които да отговарят стандартно на следните минимални изисквания: •Минимална скорост на копиране: 20 стр./мин. за А4 •Минимална скорост на копиране: 15 стр./мин. за А3 •Минимална памет - 1 GB RAM + 160 GB HDD •Стандартни графични езици: PCL6, PCL5 •Минимална разделителна способност – 600 х 600 dpi •Стандартни интерфейси – USB 2.0 Port; 10/100 Ethernet RJ-45 Port •Касета за хартия A3 за мин. 500 листа •Касета за хартия A4 за мин. 500 листа •Тегло на хартията – тава 1: 60 – 260 g/m2; тава 2: 60 – 170 g/m2 •Zoom 25 – 400% •Максимално време за отпечатване на първа страница - 30 секунди •Гаранция – 24 месеца

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Стойността на 1 брой черно-бяло лазерно принтиращо устройства да не надвишава 1000 (хиляда) лева без ДДС. да не надвишава 1000 (хиляда) лева без ДДС.Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 10 календарни дни, считано от датата на подписване на договор с Възложителя.Участникът и периферните устройства да притежават Сертификат ISO 9001.Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 660 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта за договор - Приложение 12; 8. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III.АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2012