Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила, и провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе, с цел прилагане на новите правила и методологии” Дейност 1: Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Дейност 2: Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на услугата не може да надхвърля 61 850

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови възможности: -Участниците следва да имат минимален оборот за последните три финансви години (2009г., 2010г. и 2011г.) не по-малко от 185 000 лв. Технически възможности: - Участникът следва да докаже участие в изпълнението на минимум 2 договора през последните три години; - Участникът следва да притежава валиден акредитиран сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват консултантски услуги за консултиране на публични организации и/или управленско консултиране, и/или управление на човешки ресурси. Обхватът на сертификация следва да включва и организиране и провеждане на събития.; Изисквания към екипа: - Ръководител екип-1 бр. - •Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация или еквивалентна специалност; •Минимум 10 годишен професионален опит; •Минимум 3-годишен управленски опит ; •Участие в минимум 2 проекта за изготвяне на функционални и/или организационни анализи, методологии, административни процедури, вътрешни правила за устройството и начина на функциониране на публични организации. - Експерт организационно развитие 1 бр.: • Магистърска степен в областта на областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация или еквивалентна специалност; •Минимум 8 годишен професионален опит; •Минимум 3 годишен опит в организационно консултиране и/или изграждане на административен капацитет; •Участие в минимум 2 проекта за оптимизиране на работните процеси и организационно развитие за публични органи - Експерт нормативна уредба 1 бр. - •Магистърска степен по право; •Минимум 8 годишен професионален опит; •Участие в минимум 2 проекта за функционални анализи и разработване на нормативна уредба (в т.ч. вътрешни правила, методологии, процедури и др.) за публични органи.; •Опит в разработване на нормативни актове. Кандидатът, който ще бъде избран за изпълнител трябва да внесе гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. Кандидатът сам избира формата на гаранцията (парична или банкова).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оферта – 70 %; Ценова оферта – 30 %;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: - Списък на документите, съдържащи се в офертата; - Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участника е юридическо лице или документ за самоличност, когато е физическо лице. -Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице - Отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години (2009г., 2010г. и 2011г) за физическите лица – копия от годишните данъчни декларации - Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот (приход) и оборота (прихода) от сходни дейности на участника за последните три приключени финансови години /Образец 5/ - Списък на изпълнените договори за сходни дейности придружени с препоръчки /Образец № 6/ - Оферта за участие /Образец 1/ - Административни сведения /Образец 2/ - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП /Образец 3 и 4/ - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв /Образец 14/ Представя се само ако ще бъде използван подизпълнител; - Списък на изпълнените договори за сходни дейности /Образец 6/ - Списък на ключовите експерти /Образец 7/ - Автобиография /Образец 10/; -Диплома за завършено образование; - Трудови/служебни_осигурителни книжки; - Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. - Декларация за приемане на условията в проекта на договор /Образец № 11/ - Нотариално заверено пълномощно-Само в случаите когато един или повече документи в офертата не са подписани от съответния представляващ. Пълната документация, заедно с образцияте на документи, указанията към участниците, техническата спецификация и методиката за оценка могат да бъдат открити на страницата на Община Чепеларе - www.chepelare.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/12/2012