Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна Програма „Транспорт“ (ОПТ) по проект „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ“ и изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по подходяща приоритетна ос на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) на проект „Подкрепа на регионалните структури на АПИ, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа“ 1. С оглед необходимостта от добра оперативност на работата с документи е необходимо да бъде изготвен дигитален архив – освен на хартиен носител, архивът да се съхранява и на електронен носител, като и на двата носителя архивът се структурира съобразно класификатора разписан в Процедурния наръчника на АПИ. 2. Изготвяне на заявление за кандидатстване по подходяща приоритетна ос на ОПРЧР, съгласно изискванията за кандидатстване качени на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22820000

Описание:

Формуляри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Агенция „Пътна Инфраструктура”, като Бенефициент по ОП „Транспорт” (ОПТ) има ангажимент да организира и поддържа наличния архив съгласно правилата и регламентите на Оперативната програма. Редът и начина на съхранение на документите по проекти са представени в „Процедурен наръчник на АПИ – Бенефициент по ОПТ”. Оригиналните документите по проектите се съхраняват в архив по време на изпълнение на проектите, а текущата дейност се осъществява с оперативни документи. След приключване на всеки един проект Бенефициентът е длъжен да съхранява документите в архив до седем години, като за приключване на проект се смята финалното плащане. Изготвяне на заявление за кандидатстване по подходяща приоритетна ос на ОПРЧР, съгласно изискванията за кандидатстване качени на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към предмета на поръчката: Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 1. Специални изисквания към кандидатите за изпълнители. Кандидатът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор за подготовка на формуляр за кандидатстване по оперативните програми финансирани от ЕС или други междун. организации. 2. Минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 2.1 Участникът да е реализирал общ оборот за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 120 000 лева. 2.2. Участникът трябва да е реализирал специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка, за последните три финансови години,2009,2010 и 2011 г. - не по малко от 90 000 лв. 3. Техническите възможности и/или квалификацията на участниците Ръководител екип – Експерт (Икономист) - Предложеният от участника ръководител екип трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър” в областта на икономическите науки); • общ професионален опит - минимум 8 (осем) години професионален опит, от които минимум 5 (пет) години опит в областта на изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; Експерт (Финансист) - Предложеният от участника експерт трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър” в областта на икономическите науки); • общ професионален опит - минимум 5 (пет) години професионален опит, от които минимум 3 (три) години опит в областта на подготовка/изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; Юрист - Предложеният от участника юрист трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (образователна степен „магистър”); • общ професионален опит минимум 8 години от които минимум 5 години опит в подготовката на правни анализи, доклади, становища по проекти и/или програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; Пътен инженер - Предложеният от участника Пътен инженер трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен инженер специалност пътно строителство или еквивалент); • общ професионален опит минимум 10 години; Експерт (Архив) - Предложеният от участника трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „бакалавар“); • общ професионален опит минимум 3 години. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка. централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” . Критерийте за оценка са публикувани в папка "ПРИЛОЖЕНИЯ" на страницата на АПИ.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Общ оборот за последните 3 (три) години - (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7А; 7. Списък на основните договори за подготовка на формуляри, изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011), съгласно Приложение № 7; 8. Списък на правоспособните специалисти за изпълнение на поръчката - Приложение № 8; 9. Трудово-биографична справка - Приложение № 9; 10. Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение 10; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 11; 11. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията в р-р на 600 лв., по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD 12. Участникът следва да представи Удостоверение от което да е видно, че вписан в Централния професионален регистър. Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2012