Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Определяне на изпълнител за изместване на ТТ мрежи от приложено километрично описани участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000”, както следва: при км 313+820, в участъка от км 314+300 до км 314+720, при км 315+600 и в участъка между км 319+500 до км 320+100”. ”АМ „СТРУМА” е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и част от Четвърти Трансевропейски транспортен коридор. Началото на автомагистралата от Лот 1 започва от края на изпълнения участък Даскалово-Долна Диканя при км 305+220. Краят на участъка е при км 322+000 Цялата дължина на трасето е 16,780 км. Изместване на ТТ мрежи по приложено километрично описани участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000” Целта на проекта е реконструкция на медни съобщителни кабели, които пресичат трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000” Изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка включва изместване на ТТ мрежи по приложено километрично описани участъци от трасето на Автомагистрала „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до км 322+000” както следва: 1.при км 313+820 2. участъка от км 314+300 до км 314+720 3.при км 315+600 4. участъка между км 319+500 до км 320+100

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обем на работата Всички видове работи са посочени в подробна количествена сметка и включват монтажни и демонтажни работи, в т.ч.: 1. трасиране на кабелна линия 2. земни работи 3. направа на тръбна система от РVС тръби 4. направа на бетонов кожух за тръбна система от РVС тръби 5. доставка на кабел 6. полагане на кабел в готов изкоп 7. изтегляне на кабел в тръба 8. доставка и полагане на РЕ лента 9. направа на кабелни шахти 10. доставка и монтаж на репери за съобщителен кабел 11. доставка и монтаж на телефонни реглети 12. направа на съединителни муфи 13. електрически проби и изготвяне на измервателни протоколи 14. демонтаж на кабели и кабина с телефонни реглети Техническите решения за всяко пресичане на трасето на АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до км 322+000” от медни съобщителни кабели са посочени в приложения инвестиционен проект- Приложение № 14;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към предмета на поръчката: Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 1. Изместване на ТТ мрежи по приложено километрично описани участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „ Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”, съгласно приложените към Документацията технически инвестиционен проект и съответните количествени сметки. 2. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да покрият следните критерии за допустимост: 2.1. Минимум два изпълнени договора в област, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години до датата на предоставяне на офертата. 2.2. Да притежава удостоверение за регистрация в ЦПР на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от трета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентен документ. 2.3 Участникът да е реализирал общ оборот за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 180 000 лева. 2.4 Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконстр. или рехабил. на автомагистрали и/или пътища, включващо изместване и/или реконстр. на съществуващи техн. мрежи и/или съоръжения) за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 90 000 лева. За доказване на изискването по т.2.4 , участникът следва да представи копие от отчетите на приходи и разходи и баланси за предходните 3 финансови години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ и справка за оборота сходен с предмета на поръчката. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка. централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Общ оборот за последните 3 (три) години - (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 7. Списък на основните договори на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011), съгласно Приложение № 7А; 8. Декларация за оглед на обекта – Приложение № 8; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 9; 11. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие е на с/ст 2 600 лева и се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD 12. Участникът следва да представи Удостоверение от което да е видно, че вписан в Централния професионален регистър. Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2012