Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основната цел е извършване на писмени и устни преводи от български на английски език и от английски на български език за нуждите на проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" (акроним на проекта AccessNet) по Програмата за „Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 2013".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Задача №1 - Писмен превод и редакция от англ. език и обратно до 500 страници; Задача № 2 - Превод от бълг. език на английски и обратно на текстовата част на чертежи формати А3 и А2; Задача № 3 - Извършване на устен превод под формата на консекутивен превод от английски език на български и обратното – общо 15 часа на територията на Р. България и четири дни в гр. Солун с включено време за пътуване; Устният превод, като консекутивен превод, ще се извършва по време на семинари, конференции, информационни кампании и други мероприятия, както и на работни срещи във връзка с програмата и предмета на поръчката. Обобщена информация: - Писмен превод и редакция - 500 страници; - Превод на чертежи - 40 броя; - Устен превод под формата на консекутивен превод на територията на България- 15 часа; - Устен превод под формата на консекутивен превод в Солун - 4 дни с включени разходи за пътуване и настаняване на един човек.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11408 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Минимум четири години опит в сферата на преводаческите услуги. 2.Участникът трябва да има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, с приложен списък на заклетите преводачи. 3.Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в Техническите спецификации и задължително да посочи като минимум следните преводачи: най -малко двама преводачи с 4 годишен професионален опит; поне един от преводачите, предложени от участника за писмен превод, трябва да бъде заклет преводач. 4.Изисквания за професионална квалификация и опит: Участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката не по-малко от двама преводачи, които да отговаря на следните изисквания: o да имат висше образование или средно с профилирана езикова подготовка, или средно образование с преподаване на съответния език или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват или езикът, на който се превежда, е матерен, което се удостоверява със съответни документи; o да притежават документ за нивото на владеене на съответния чужд език; o да притежават не по-малко от 4 години практически преводачески опит по съответните езици; Докладване/ Отчитане 1.Изпълнителят ще докладва на директора на дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и Програмите за териториално сътрудничество на ЕС" в АПИ. 2.Изпълнителят ще предоставя изготвените документи съгласно изискванията на директора на дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и Програмите за териториално сътрудничество на ЕС" в АПИ. 3.Отчитането на докладите за извършена работа се одобрява от директора на дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и Програмите за териториално сътрудничество на ЕС" в АПИ. 4.Докладите / отчетите и документациите следва да се предават на български език на хартиен носител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Най-ниска цена”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – до 28.11.2013 г. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгл. приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на екипа за осигуряване на предмета на поръчката, съгл. Приложение № 8; 7. Трудово-биографична справка, съгл. Приложение № 9; 8. Декларация по закона за защита на личните данни - Приложение № 10; 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 11; 10. Документ за гаранция за участие в оригинал на стойност 110 лева. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2012