Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: "Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще", акроним на проекта AccessNet, по Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013", подпроекти: 1."Рехабилитация на път II-86 Чепеларе - Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)"; 2."Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда - Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300".В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши одит, в съответствие с обхвата, посочен в Техническата спецификация на настоящата документация, Кратко описание на подпроект "Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)" Техническият проект предвижда рехабилитация на пътен участък с две ленти за движение и с дължина 14 км. Прогнозната стойност на договора за строителство е 9 142 488 лева без ДДС, а на договора за строителен надзор е 195 580 лева без ДДС. Към подпроекта има предвидени договори за: 1. Актуализиране на техническия проект 2. Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите (за техническия проект) 3. Строителни работи 4. Строителен надзор 5. Геодезическо заснемане 6. Авторски надзор Кратко описание на подпроект "Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда - Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300" Дейностите по подпроекта включват изработване на технически проект и изпълнение на строителни работи за възстановяване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътния участък, нарушени вследствие на неблагоприятни климатични условия. Дейностите по договора за инженеринг са изпълнени в периода от м. януари 2007 до м. август 2009 г. По договора за инженеринг (проектиране и строителство) са платени 17 656 774 лева с ДДС, а по Договора за строителен надзор - 34 792 лева с ДДС. Към подпроекта има сключени договори за: 1. Инженеринг - проектиране и строителни работи 2. Строителен надзор Към двата подпроекта има предвидени договори за: 1. Изработване на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки 2. Информиране и публичност 3. Извършване на преводи 4. Управление на проекта Избраният изпълнител следва да извърши одит на проекта и всички изброени по горе договори към него. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – част от настоящата документация. Схема на плащане:Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на поръчката са определени в договора за възлагане на поръчката, а именно:1. Две междинни плащания, всяко от тях в размер на 25% от цената на договора за обществената поръчка.Окончателно плащане в размер на 50% от цената на договора за обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител следва да извърши одит на проекта, в съответствие с обхвата на договора за финансиране на проекта, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”. По проекта се представят два междинни и един окончателен одитни доклади, съставени съгласно изискванията на Техническата спецификация и по образеца в Приложение № 2 към Техническата спецификация и в съответствие с Приложение № 3 към Техническата спецификация. Избраният изпълнител следва да извърши одит на всеки един от посочените по-горе подпроекти и всички изброени по-горе договори към тях, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Оперативна програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24448 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за технически възможности 1.1. Във връзка със спецификата на задачата участникът в процедурата следва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности: 1.1.1. в случай, че е специализирано одиторско предприятие, да отговаря на §1, т.9 от ДР на ЗНФО. За участници – физически лица, същите следва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори; 1.1.2. през последните 3 (три) години - 2009, 2010, 2011 г., да е изпълнил не по малко от 2 (два) договора за извършване на одит на проекти. 1.1.3. притежава валидна застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”, съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.14 от ЗНФО. 1.2. Участникът доказва техническите си възможности със следните документи: 1.2.1. Заверено копие на документ за вписване в Регистъра на регистрираните одитори. 1.2.2. Списък на основните договори за извършване на одит на проекти, изпълнени през последните 3 (три) години - 2009, 2010, 2011 г., (Приложение № 7), с който да се доказва минималното изискване по т.1.1.2., придружен от препоръки за изпълнение. Достатъчно е участникът да посочи в списъка 2 (два) договора. Поне един от договорите следва да е за извършване на одит на проект, съфинансиран от Европейските фондове или други международни финансови инструменти. 1.2.3. Списък на ключовите експерти и специалисти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 8). 2. Изисквания за професионална квалификация и опит 2.1. Участникът в процедурата следва да осигури екип за изпълнението на поръчката не по малко от 2 (двама) ключови експерти и специалисти, които не са в конфликт на интереси, съгласно ЗНФО и да отговарят на следните изисквания: 2.1.1. минимум един от членовете на екипа следва да е регистриран одитор, по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО; 2.1.2. минимум един от регистрираните одитори следва да е упражнявал одиторската професия най-малко 5 години; 2.1.3. минимум един от регистрираните одитори следва да има практически опит в извършването на поне един одит по Международните одиторски стандарти; 2.1.4. поне един от членовете на екипа следва да е правоспособен юрист, с опит в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; 2.1.5. останалите членове на екипа следва да имат висше икономическо и/или юридическо образование и опит минимум 2 години в областта на правото и/или счетоводството, и/или финансовия одит. 2.2. Участникът доказва професионалната квалификация и опита на ключовите експерти и специалисти със следните документи: 2.2.1. Трудово-биографична справка (Приложение № 9), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 2.2.2. Един или повече от следните документи - копия от дипломи, сертификати за обучения, удостоверения за правоспособност или други – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност. 2.2.3. Един или повече от следните документи – копия от договори, препоръки от работодатели, препоръки от възложители, трудови, служебни, осигурителни книжки и други подходящи – за доказване на специфичния професионален опит. 2.2.4. Декларация за липса на конфликт на интереси; (Приложение № 14). 2.2.5. Членовете на екипа – регистрирани одитори представят и: 2.2.5.1. удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители (оригинал или нотариално заверено копие) доказващо, че участникът е със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО; 2.2.5.2. заверено копие от валидна застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”; 2.2.5.3. документи, доказващи периода, през който е упражнявана одиторската професия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката до 28.11.2013 год. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: докум. по чл.101е, ал.2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на основните договори за извършване на одит на проекти през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011), съгласно Приложение № 7; 7. Списък на правоспособните специалисти за изпълнение на поръчката– Приложение № 8; 8. Трудово-биографична справка – Приложение № 9; 9. Декларация по закона за защита на личните данни - Приложение №10 10. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD 11.Декларация за запознаване условията на проекта на договора за общ.поръчка- Приложение - №11; 12.Декларация за отсъствие на комфликт на интереси - Приложение - №14; Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2012