Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” гр. Сливен": Сградата на ЦДГ „Виржи и Хаик Папазян”, в гр. Сливен е разположена в УПИ І кв.562, по плана на кв. „Българка”, гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15 - 145 от 26.02.2001г. на кмета на Община Сливен. Според акта за общинска собственост №1191/01.02.2002г., сградата представлява двуетажна постройка за 6 броя детски групи и едноетажна за кухненски блок и административен корпус, с обща ЗП от 983 м2 и дворно място с площ от 5 113 м2. Състоянието на кухненския блок в сградата на детската градина не може да отговори на нуждите за приготвяне на здравословна храна съгласно нормативните изисквания на Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните. Таванът и стените са с неподходяща мазилка. Покритието на подовете е трудно почистващо се. Рафтовете за съхранение на чистата посуда са дървени, с абсорбираща повърхност, която не позволява лесното им почистване. Помещението за персонал и WC са за ремонт. Покривът е без топлоизолация и има течове по тавана. Предписанията на Регионалната Инспекция за опазване и контрол на общественото здраве са за цялостен ремонт на кухненския блок, с цел привеждането му в съответствие със Закона за храните (ДВ бр. 90/1999 г.; бр.31/2006г.). Помещенията трябва да са с фаянсова облицовка по стените до тавана, подовото покритие да е лесно измиващо се, а таванското покритие да не събира мухъл и плесен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се да се извършат следните ремонтни дейности: 1.Ремонт на покрив над кухненски блок - демонтаж и монтаж на поли от поцинкована ламарина; полагане минерална вата; монтаж на полипропиленови отдушници; нови водоприемници от полипропилен; монтиране на еднопластова хидроизолационна система FPO мембрана – Sarn; монтаж на мълниезащитна инсталация и др.; 2.Демонтаж на стара дървена дограма и монтаж на PVC дограма; доставка и монтаж на външни алуминиеви врати; доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати; "Обръщане" на стени при новомонтирана дограма - вътрешно и външно и др.; 3.Строителни работи по стени и тавани: разрушаване (премахване) на стени; избиване на отвори за врати; зидария от газобетон (YTONG); разваляне на бетонови мивки; изчукване и почистване на мазилка; изкърпване и шпакловане на мазилка; измазване на стени и тавани; демонтаж и полагане на фаянсови плочки и др.; 4.Строителни работи по под: очукване стари мозайки и замазки, полагане на армирана бетонова настилка; полагане на изравнителна цименто- пясъчна замазка; полагане на негланциран гранитогрес и др. СМР; 5.Подмяна на аспирационна система в кухнята; 6.Ремонтни дейности по електрическата инсталация, като: подмяна на стари и негодни кабелни линии с нови 5-проводни и 3-проводни, реконструкция на ел. табло, подмяна на осветителна система с нови енергоспестяващи; 7. Строително ремонтни работи по ВиК инсталация: подмяна на стари и негодни тръби с полипропиленови; монтаж на подови сифони, клозетна чиния и промивно казанче; монтаж на тоалетна мивка, сифон и смесителна батерия; душ – батерия; аусгус (изливник) Конкретните видове и количества СМР са посочени в Количествената сметка - Приложение № 1 към настоящата документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян”, гр. Сливен, кв. "Българка"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение по образец Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/;9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория. 9.2. Списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 3 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена - К1: тежест 40 точки; 2. Срок за изпълнение - К2: тежест 60 точки. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана в документацията за възлагане на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката: 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 7. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 8. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец № 9. Забележка: необходимата информация за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде получена от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции; 14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ .Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2012