Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Донка Иванова Славова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611305, E-mail: dona.kovachite@abv.bg

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изнесено, двудневно обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български, по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен” Целта на поръчката е изнесено двудневно обучение на учители и директори по проект "Реинтеграциа на отпаднали ученици от образователната система на територията на Община Сливен", финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с договор № BG051PO001- 4.1.06-0011-С0001.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Двудневно обучение на 13 учители и 4 директори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Приоритетна ос 4 на ОП РЧР „Подобряване на достъпа до образование и обучение”. Приоритетна ос 4 се намира в сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл.3.2 а) от Регламент 1081/2006. 2. Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящото задание в уговорения вид и срок. 3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на заданието. 4. Заплащането на дейностите ще се извършва съгласно условията на проекта на договор. Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по проекта разходи за обучение. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за участника - (Образец № 1); 2. Документи за регистрация, както следва: 3. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - (Образец № 2); 5. Ценово предложение - (Образец № 3); 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документация (Образец № 4) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документация (Образец № 5) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 8. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 6; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (Образец № 7); 10. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - (Образец № 8); 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - (Образец № 9); 12. Автобиография – Образец № 10 с необходимите приложения - документи, удостоверяващи образованието, професионалния опит и квалификация на лицата (прилагат се копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, например копия от дипломи, сертификати, трудови книжки, служебни книжки и/или други документи удостоверяващи трудовия стаж, граждански договори, препоръки и т.н.); 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 11 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 40 точки. 2. Срок за изпълнение - тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/11/2012