Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустройствени мероприятия – подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места” Видовете СМР са посочени в Приложение № 1 към документацията за участие. Детайлът за фундамента на стоманотръбен стълб ще бъде предоставен от „Сименс” ЕООД, гр. Сливен. Детайлите за стоманотръбните стълбове с височина 5,5 метра и 7,5 метра са видни от Чертежи – Приложение № 2 и Приложение № 3 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45316110

Описание:

Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете СМР са както следва: Направа на изкоп 0.8/0.5 м със зариване и трамбоване; Направа подложка от пясък за кабел; Доставка на кабел САВТ 4х6мм2; Полагане на кабел САВТ 4х6 мм2; Доставка на кабел АL/R 2x16 мм2; Монтаж на кабел АL/R 2x16 мм2; Направа на суха разделка на кабел 2х16 мм2; Направа суха разделка на кабел 4х 6 мм2; Направа на изкоп за фундамент на стълб; Доставка на стоманотръбен стълб Н= 7.5м; Монтаж на стоманотръбен стълб Н= 7.5м; Доставка на стоманотръбен стълб Н= 5.5м; Монтаж на стоманотръбен стълб Н= 5.5м; Направа фундамент на стоманотръбен стълб тип Сименс; Доставка на кабел СВТ 2х1.5 мм2; Изтегляне на кабел СВТ 2х1.5 мм2 в тръба; Доставка на стоманена рогатка-единична; Монтаж на стоманена рогатка- единична; Доставка на стоманена рогатка-двойна; Монтаж на стоманена рогатка- двойна; Доставка на парково осветително тяло с НЛВН 50 вт.тип Siteko; Доставка на улично осв. тяло Siteko ST с НЛВН 50 вт.; Монтаж на улично осветително тяло; Направа заземление с два кола 2 1/2"; Измерване на заземление; Възстановяване на тротоар с базалтови и циментови плочки; Свързване на кабел към съоръжение до 4 мм2; Свързване на кабел към съоръжение до 16 мм2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64160 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение по образец Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от строителни дейности, подобни на предмета на обществената поръчка общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си. Минимални изисквания: Участникът следва да има оборот от строителни дейности, подобни на предмета на обществената поръчка общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева), без включен ДДС. 8.2. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/;9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания втора група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право; 9.2. Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години – от датата на подаване на офертата назад, придружена от препоръки за добро изпълнение. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил поне един договор с предмет и обем аналогичен на предмета на настоящата обществена поръчка. Към Списъка се прилага най-малко 1 (една) препоръка за добро изпълнение, съдържаща стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки. В Списъка следва да се посочат до 10 договора. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката: Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за изграждане и/или подобряване на улично осветление и/или изграждане на електроразпределителни мрежи; 9.2. Декларация - Образец № 9 за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включваща следните машини: автовишка – 1 брой; автокран – 1 брой. Декларацията следва да е придружена с документи за собственост и/или договори за наем и/или лизинг и/или ползване; 10. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 3 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година; 11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 10; Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 11. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец № 12; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 15. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ .Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2012