Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Подготовка на заявление за потвърждаване на субсидия по силата на членове 39-41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Анализ разходи – ползи в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска за проект „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и І-ви клас пътища територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”. Предмет на настоящата обществена поръчка е разработване на: • Заявление за потвърждаване на субсидия по силата на членове 39-41 от Регламент (ЕО) №1083/2006 по проект „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”; • Бюджет на проекта – Приложение 1 „Финансово разпределение на разходите”., съгласно изискванията за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. • Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска. CD с електронна версия на всички посочени документи, като бюджетът на проекта и изчислителният модел към АРП се представят задължително във формат Excel; • Консултиране на експертите от Агенция пътна инфраструктура по въпроси относно подготовката на документацията и участие при окомплектоването и оформянето на пакета документи за кандидатстване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22820000

Описание:

Формуляри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на анализ ползи – разходи за обекта Икономически анализ Анализ на чувствителността и анализ на риска Попълване на формуляр за безвъзмезна финансова помощ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изработването на документацията следва да се спазват: всички изисквания описани в тръжната документация както и изисквания към анализите за обосновка на проекти по ОП „Транспорт””, версия 01, 2008, работен документ No 4 на ЕК – „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по ползите и разходите”, които могат открити на сайта на Европейската комисия или на следния линк: http://www.eufunds.bg/bg/page/23. Според изискванията Заявление за потвърждаване на субсидия трябва да бъде попълнено печатно и на български език. Всички страници и задължителни полета на Заявление за потвърждаване на субсидия трябва да бъдат попълнени. В случай, че дадено поле не е приложимо за проекта, следва да се попълни: „неприложимо”. Заявление за потвърждаване на субсидия трябва да бъде попълнено внимателно, изчерпателно и максимално ясно. Към Заявление за потвърждаване на субсидия се прилага списък на всички документи, включени в проектното предложение. Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска с подпис и печат на изготвил и приел/заверен с дата и подпис на възложителя. Анализът разходи-ползи трябва да е изготвен за целия инвестиционен проект. Изготвеният анализ трябва да се съобразява с насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи 2008 г. (http://www.eufunds.bg), както и Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007 г. и Националната методология за изготвяне на анализ разходи-ползи http://www.eufunds.bg/bg/ При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид източниците на финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими или недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОП „Транспорт”2007-2013 г. Анализът трябва да е съобразен с цената на капитала, който ще се използва и да се основава на реалистични данни и достоверна информация за наличното и привлеченото финансиране. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: 1. Изготвяне на анализ ползи – разходи за обекта: 1.2. Икономически анализ 1.3. Анализ на чувствителността и анализ на риска 2. Попълване на формуляр за безвъзмезна финансова помощ Формулярът за кандидатстване да бъде изготвен на български език. Всички таблици и изчисления, включени в анализа разходи-ползи, трябва да се представят на електронен носител във формат Excel или друг работен формат, позволяващ да се проследи логиката на направените изчисления. Подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е съгласно Приложение 15 от документацията. Икономически и финансови изисквания Участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализирани приходи от договори за извършени услуги сумарно за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум от 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева). Технически възможности и квалификация. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор за подготовка на формуляр за кандидатстване и минимум 1 /един/ договор за подготовка на Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска, изпълнени през последните три години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата публична покана. Участникът трябва да представи минимум 4 (четири) членен екип, който ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка; Необходимите експерти трябва да отговарят на профила съгласно Приложение 15 от Документацията

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: (П1) Организация и методология - техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация/Техническото задание, експертна оценка – максимална оценка 50 точки; (П2) Предложена от участника крайна цена в лева без ДДС – максимална оценка 50 точки. Указания за определяне на оценката по всеки показател: I. (П1) Организация и методология - техническо предложение за изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническо задание – максимална оценка 50 точки. По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя за изготвянето му, съобразно целите и дейностите на договора, изложени в Техническото задание. За покриването на критерия ще се дава оценка до 50 точки, която е сбор от точките по следните подпоказатели: 1. Обосновка на участника (П 1.1) - до 20 точки 2. Стратегия на участника (П 1.2) - до 30 точки П1 = П 1.1 + П 1.2 Показателите за оценка на офертите са съгласно Приложение 14 от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на основните договори за подготовка на формуляр за кандидатстване и подготовка на Анализ разходи-ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска, изпълнени през последните 3 години, считано от крайната датата на представяне на офертата, съгласно Приложение №7; 8. Списък на екипът за осигуряване на изпълнението на обществената поръчка - Приложение № 13; 9. Специфичен оборот от договори за извършени услуги, изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Приложение № 8; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 11. Методика за оценка – Приложение № 14; 12. Пълно описание на обекта на поръчката – Приложение № 15. 13. Трудово-биорграфична справка - Приложение № 16 14. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2012