Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, аварирал водосток при км 9+675“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, аварирал водосток при км 9+675, съгласно приложената в документацията Техническа спецификация и съответните количествени сметки.Изисквания: Ситуационно и нивелетно съоръжението е в права с качващ надлъжен наклон 0,28%. Напречният наклон на пътното платно е 2,5 % - двустранен.Данни за съоръжението: Габарит на съоръжението е 10,90 м, включващ: пътно платно – 8,00 м; тротоари – по 1,70 м с напречни наклони 2%.Съоръжението е едноотворно със статическа схема проста греда. Връхната конструкция е от сглобяеми стоманобетонови панели с дължина 12,60м – 10 бр., омонолитени от пътна плоча с дебелина 16 см – бетон клас В30. Устоите се състоят от пилоти ф60 см с дължина 17 м (по 6бр. на всеки устой, изпълнени от съществуващия път) от бетон В35 и ригел. При двата устоя се изграждат стоманобетонови конзолни крила с дължина 3,00м от бетон В30.Настилката в обхвата на съоръжението е с дебелина 11 см.Върху тротоарите са предвидени ограничителни системи N2W3 и стоманен парапет с височина 110 см.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

166000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Петрич

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата.Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:-оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (вкл. договори за ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа, автомагистрали, мостове, виадукти и други пътни съоръжения (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по-малко от 490 000 (четиристотин и деветдесет хиляди) лв. без ДДС.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят документи, съгласно Приложение 15 - Минимални изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка.3.Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:общо за последните 5 (пет) години до датата на представяне на офертата да е изпълнил поне 3 (три) договора за строителство, сходни с предмета на поръчката (ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа, автомагистрали, мостове, виадукти и други пътни съоръжения (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата);да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнение на строително - монтажните дейности, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи (строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка), но не по-малко от:Земекопна машина - 1 бр.,Булдозер- 1 бр.,Товарачна машина/челен товарач- 1 бр.,Пилотоизливна техника за пилоти ф600- 1бр.,Автосамосвали- 2 бр.,Бетон помпа - 1 бр.,Бетоновоз- 1 бр.,Автокран- 1бр.,Асфалтополагач- 1бр.,Валяк- 1бр.; да разполага с екип за изпълнение на строителството: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително лица, отговарящи за контрола на качеството (ръководни служители), както и с работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал) с необходимата квалификация за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация са съгласно Приложение 15 от документацията.4.Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 120 календарни дни от датата на Акт образец 2А от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Акт образец 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Офертата трябва да съдържа:1.Ценова оферта, съгласно Приложение № 6;2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD;4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно чл.77ал.4 от ЗОП;5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5;6. Оферта, съгласно Приложение № 4;7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7;8. Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката - Приложение № 13;9. Списък на строителните машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката – Приложение № 14;10. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) - Приложение № 8;11. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12;12. Минимални изисквания и доказателства за икжнжмическо и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка - Приложение 15;13. Количествено стойностна сметка – Приложение № 16;14. Декларация за техническото оборудване – Приложение № 17;15. Споразумение по ЗБУТ – Приложение № 18.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101е,ал.2 от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от общата цена по договора без ДДС и се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка- централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Предаване на офертата:1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2012