Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса София - град, ул. "Енос" № 12-14, За: Цветана Димитрова Христова, България 1408, София, Тел.: 02 9656739, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nhif.bg/web/guest/119.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК София - град от служба по трудова медицина /СТМ/ със следните конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г.); 2.Осигуряване извършването на преглед от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) и специалист – невролог. Прегледите да приключат с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепти в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на 267 служители на РЗОК-София град от служба по трудова медицина в рамките на една година от сключване на договора. Числеността се коригира, съобразно броя на напусналите и новоназначени служители в РЗОК София – град. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог и невролог.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за обслужване на работещи; - Службите по трудова медицина да са регистрирани в Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 25в, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на чл. 25б от същия закон; - Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни; - Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си; - Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от същия закон, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител; - Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или договори със специалист офталмолог и специалист невролог, които да извършат профилактични медицински прегледи. - Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Изисквания към документите: 1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции. 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет. 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията се получава на адрес: гр.София, ул.”Енос” № 12-14, п.к. 1408, ет.1, ст. 107. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 09,00ч. до 17,00ч. в деловодството на РЗОК София-град с краен срок до 19.11.2012г., 17.00ч. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 20.11.2012 г. в 14,00часа. в сградата на РЗОК София - град, гр. София, ул. "Енос" № 12-14, ет. 2, стая 205.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2012