Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ - Областно пътно управление Пазарджик, бул."Александър Стамболийски" №20, За: Инж.Благой Николов Стоев-Директор, инж.Николай Иванов Прасков-гл.експерт, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 446233, E-mail: opu_pz@abv.bg, Факс: 034 446233

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обезопасяване на пътна отсечка от Път ІІІ-842 Юндола - Белово чрез монтаж на предпазни мрежи срещу падащи камъни. ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТИ: - Доставка и монтаж на предпазни мрежи по скалните откоси, изпълнени съгласно изискванията на Техническа спецификация на НАПИ 2009г. и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009г., с всички свързани с това работи. Стоманената мрежа за укрепване на скалните откоси трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 10223-6. Мрежата трябва да е плетена, с квадратни отвори 50/50мм и дебелина на поцинкованата тел – 2,0-2,5мм. Широчината на отделните ивици трябва да е от 1,5 до 3,0 м, съобразно техническите възможности за монтаж и условията на ската. Същата тел да се използва за връзване на отделните ивици. Стоманените анкери, горните носачи, хоризонталите, специалните куки и петлиците да се изпълнят от стоманени пръти с клас на стоманата В420 (А-ІІІ), съгласно БДС 4758:2008. - Включително необходимото обрушване, кастрене на пречещи дървета и храсти, почистване и превоз на падналия на пътя скален материал. - Доставка на материали и др. съпътстващи дейности. - Изготвяне на Работен проект за ВОБД. - Поставяне и поддържане на вертикална сигнализация за ВОБД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233139

Описание:

Работи по поддържане на национални пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на предпазни мрежи - 2450м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Пазарджик, Община Белово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците да имат опит в обрушване на скатове и поставяне на обезопасителни мрежи. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 1.Бюджетна рамка на Възложителя – 59 000,00лв. без ДДС. Цената на Офертата не трябва да надвишава тази бюджетна рамка. 2.Минимален оборот от строителна дейност за последните 3 години /2009, 2010, 2011/ - 170 000,00лв. без ДДС. 2.1.Оборотът се удостоверява със заверени от кандидата копия от баланс и отчет за приходи и разходи за 2009, 2010 и 2011 година. 2.2.Общият оборот (справка) за последните три финансови години да бъде изготвен съгласно Приложение № 7. 3.Срок за изпълнение – Не повече от 30 календарни дни. 4.Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, в който задължително да има минимум 6 броя квалифицирани специалисти – височинни работници, за изпълнение на поръчката. 4.1.Квалификацията на последните се доказва с дипломи, свидетелства за завършени курсове, обучения, сертификати и др. 4.2.Стажът се показва в Приложение № 5 /Справка за персонала за изпълнение на поръчката/ към офертата. Стажът се удостоверява с копия от Трудови книжки или Удостоверения за трудов стаж. 5.Застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ. Когато Участник не изпълни някое /някои или всички/ от задължителните условия по т.т.1, 2, 3, 4 и 5, същия се отстранява от процедурата. 6.Гаранционен срок след изпълнението на Договора – 3 /три/ години. 7.Не се допуска представяне на варианти. ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Определеният за Изпълнител участник, при подписване на договора, трябва да представи: -Документите по чл.48, ал.2 от ЗОП; -Застрахователна полица „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ; -Гаранция за изпълнение на Договора е в размер на 3% от стойността на поръчката – лева без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция (Приложение № 10 2), по избор на определения за изпълнител участник. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранция за изпълнение на Договора се освобождава до 30 дни след изтичане на гаранционния срок от 3 години. Всички изисквания за поръчката подробно са описани в Условията за участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение - 70% и Цена за изпълнение - 30%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/11/2012 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/11/2012