Версия за печат

BG-ТЪРГОВИЩЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК ТЪРГОВИЩЕ, УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ" № 37, За: ДИМИТРИНКА БОТЕВА, БЪЛГАРИЯ 7700, ТЪРГОВИЩЕ, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: ТЪРГОВИЩЕ

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г).- 44 служителя и преглед от офталмолог на 23 служителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК-Търговище, СТМ и медицински център, в който ще бъдат извършени медицински прегледи от офталмолог

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Всички изисквания в съответствие с Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2 Профилактични прегледи – само при офталмолог, за служители над 40 години работещи с видеодисплей и шофьор –23 служители на РЗОК-Търговище. Възложителят заплаща реално извършения брой прегледи от офталмолог по т. 2.2, но не повече от 23 броя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка разглеждана оферта ще бъде оценявана по посочените по-долу компоненти, обозначени като Ц1 и Ц2 , които са с тежест както следва: Ц1 – 60 точки и Ц2 – 40 точки. 1. оценката по компонент Ц1 за всеки участник се извършва по формулата Ц1 = Ц1min/Ц1i х 60 точки където: Ц1min – най-ниската предложена цена по т.1 от Ценовото предложение; Ц1i– цената по т.1 от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 60 – тегловен коефициент 2. Оценката на компонент Ц2 за всеки участник се извършва по формулата Ц2 = Ц2min/Ц2i х 40 точки където: Ц2min – най-ниската предложена цена по т.2 от Ценовото предложение; Ц2i– цената по т.2 от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 40 – тегловен коефициент 3. Комплексната оценка за всяка оферта ще се изчислява по следната формула Окомпл. = Ц1 + Ц2 при максимален брой 100 точки Офертите на участниците се класират от комисия, назначена от Възложителя, в низходящ ред въз основа на получената комплексна оценка. На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в комплексната оценка на двама или повече кандидати, на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка по показателя с най-голяма тежест в комплексната оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, в който да бъдат извършени профилактичните прегледи от офталмолог по т. 2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2012