Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев - заместник-кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на територията на град Сливен за зимен сезон 2012 г. - 2013 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45213311

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В обема на поръчката са включени следните дейности: 1. Механизирано снегопочистване на улици. 2. Механизирано снегопочистване на тротоари. 4. Механизирано обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества. 5. Механизирано снегопочистване и обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества. 6. Ръчно обработване с техническа сол (каменна или морска) или други противооблединителни вещества на улици и тротоари, вкл. химическите вещества. 7. Товарене и извозване на сняг на площадка на разстояние до 3000 м. 8. Други дейности, включени в обхвата на поръчката:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ Изискуеми документи : 1.Декларация Образец № 5 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните три години – 2009 г., 2010 г., 2011 г. включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2.Декларация Образец № 6 съдържаща списък на база/и за механизация, сервизна, ремонтна поддръжка и почистване на автомобилния парк, разположена на територията на град Сливен. Предлаганата база/и могат да бъдат собствени и/или наети – прилагат се заверени копия от документ/и за собственост или договор/и за наем; 3.Списък Образец № 7, съдържащ квалифицираните лица, които участникът ще полза при изпълнение на поръчката и квалифицирания персонал обслужващ механизацията за зимно поддържане и снегопочистване; 4.Декларация Образец № 8 за собствените и наети технически и транспортни средства за изпълнение на обществената поръчка, придружена от документи за собственост и/или договор/и за наем/лизинг. Минимални изисквания: 1. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация дали договорите са изпълнени професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За договори и изпълнени поръчки с Възложител Община Сливен не се изисква представяне на препоръки; 2. Участникът трябва да разполага с основна база за механизацията, сервизна, ремонтна поддръжка и почистване на автомобилният парк, разположена на територията на гр.Сливен. Предлаганата база може да бъде собствена и/или наета – прилагат се заверени копия от документ за собственост или договор за наем. От приложените документи трябва да е видно, че участникът ще разполага с базата за целия срок на договора; 3. Да разполага с квалифицираните лица, които участникът ще ползва и квалифициран персонал обслужващ механизацията за зимно поддържане и снегопочистване; 4.Участникът следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включващ следните машини: 1. Леки и тежки едностранни снегоринни плугове (гребла), монтирани на автомобили с мощност до/над 100 к.с. – 4 бр.; 2. Моторен снегорин за почистване на пешеходни зони – 2 бр.; 3. Товарни автомобили с устройства с дозатори за разпръскване на химични противоблединителни вещества – 4 бр.; 4. Автотоварач не по-малък от150 к.с. – 2 бр. Самосвали – 8 м3 и над 8 м3 - 4 бр. Техниката за снегопочистване и разпръскване на химични противобледенителни материали, трябва да е съобразена и с наличието на тесни и стръмни улици в гр.Сливен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документациятаана с подробните указания към участниците и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя - http://www.sliven.bg - Профил на купувача http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/11/2012