Версия за печат

BG-Русе 7003

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Свободна зона - Русе" ЕАД, България, гр. Русе, бул. Тутракан 71, За: Нели Колева, Ивелина Новакова, България 7003, Русе 7003, Тел.: 082 880800, E-mail: trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112

Място/места за контакт: България, гр. Русе, бул. Тутракан 71

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.freezone-rousse.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.freezone-rousse.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”, при условията на Възложителя, описани подробно в документацията за участие в процедурата, която може да бъде изтеглена от "профила на купувача" на възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09130000, 09132000, 09134200

Описание:

Нефт и негови дестилати
Бензин
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка чрез покупка на течни горива (бензин и дизелово гориво) чрез зареждане на автомобилите, собственост на Възложителя, в търговските обекти /бензиностанции/ на Изпълнителя. Част от дизеловото гориво ще бъде предназначено за мотокарите на Възложителя и ще се зарежда в туби на бензиностанциите на Изпълнителя. Прогнозното количество на дизеловото гориво за мотокари е 1700 литра за срока на договора. Доставките ще бъдат периодични, в количество и обем според нуждите на Възложителя. Плащането ще се извършва в момента на покупко-продажбата, в брой, на касата на бензиностанцията, на която се зарежда горивото, срещу издадена фактура от Изпълнителя. Срок за който се предвижда да се сключи договора - 2 /две/ години.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В търговските обекти /бензиностанции/ на Изпълнителя, разположени на територията на цялата страна, като се предвижда доставката да се осъществява основно на територията на град Русе.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, което представи изисканите от Възложителя документи по точка 3 от раздел ІІ от документацията, когато те удостоверяват съответствие със следните критерии за подбор: 1) За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 2) Участниците да предоставят възможност на Възложителя да зарежда течни горива (бензин и дизелово гориво) в поне една бензиностанция на територията на градовете Русе, София, Варна, Бургас и Пловдив. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да представи в оригинал: 1) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП за лицата изброени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 2) декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана/и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразявайки разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно утвърдена от Възложителя методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, при следните показатели и съответните им относителни тегла: 1. Средно - аритметична пазарна цена на бензин А95Н Е5 (с включен ДДС и акциз), изчислена на база на пазарната цена към първо число на месеците от януари до септември 2012 год. включително – относително тегло 30 %, максимален брой точки за показателя 10; 2. Средно - аритметична пазарна цена на дизелово гориво Е5 (с включен ДДС и акциз), изчислена на база на пазарната цена към първо число на месеците от януари до септември 2012 год. включително – относително тегло 70 %, максимален брой точки за показателя 10; Средно - аритметичната пазарна цена за показатели 1 и 2 се изчислява от длъжностните лицата, определени от възложителя. Участниците посочват само стойностите така както е по образец № 2 за ценово предложение. Крайната оценка представлява комплексна оценка, получена като сбор от получените оценки по двата показателя съгласно методиката - Приложение № 8 към документацията. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 10. В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква максимална комплексна оценка, печели този, който е предоставил най-благоприятна средно – аритметична цена за показателя с по-висока относителна тежест. В случай, че цените по показателя с по-висока тежест се окажат еднакви, то тогава се пристъпва към сравняване на средно – аритметичните цени предоставени по другия показател. В случай, че не може да се направи избор по предходните начини, длъжностните лица, определени от Възложителя, провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. В този случай, длъжностните лица следва да насрочат ден и час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан № 71, ет.3, в срок до 21.11.2012 г. или да бъде изтеглена от интернет - страницата на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2012