Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация /НАЦИД/, бул. "д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Вержиния Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173824, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: 1125, София, бул. "д-р Г. М. Димитров" №52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, бул. "д-р Г.М. Димитров" №52Б, ет. 7

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 39100000, 39130000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Мебелировка за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

333 броя артикули за офис-обзавеждане съгласно приложена количествена сметка в документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65825 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1125 София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52Б, ет.7-ми

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участника: - да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с област на приложение проектиране, производство и монтаж на мебели и столове; - Общият размер от нетните приходи от общата дейност на участника трябва да не е по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева за последните 3 (три) отчетни години. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изисква се сборът от приходите на всички членове на обединението да отговаря на изисквания размер. Ако участникът е учреден скоро и все още не е изготвял годишен финансов отчет, изисква се да има изискуемия приход от момента на учредяването до датата на подаване на офертата си. Ако законовият срок за изготвяне на годишен отчет за предходната календарна година не е изтекъл към датата на крайния срок за подаване на оферта за съответния участник, представят се съответните документи за последната година, за която е наличен такъв отчет; - Изпълнен най-малко един договор, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години на обща стойност не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева с препоръка за добро изпълнение. Договор, сходен с предмета на настоящата поръчка означава договор за доставка и монтаж на офис мебели; II. Изисквания към офис оборудването: Всички изисквания са подробно разписани в Техническото задание и Количествената сметка. Участникът следва да има предвид, че за избор на цвят и дизайн на офис-обзавеждането е необходимо да приложи чертежи, снимки или каталози на предлаганото оборудване и цветови мостри на използваните материали.;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение на доставката и монтажа на офис оборудването, съгласно приложената в конкурсната документация количествена сметка с теглавен коефициент кт1 = 0,65; 2. Срок за изпълнение доставката и монтажа на офис оборудването (в календарни дни) с теглавен коефициент кт2 = 0,30; 3. Гаранционен срок (в години) с теглавен коефициент кт3 = 0,05; К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3 ; К1 = (( минимална предложена цена за изпълнение на доставката и монтажа на офис оборудването от участниците в конкурса) / (предложена цена за изпълнение на доставката и монтажа на офис оборудването от конкретния участник)) х 100т. ; К2 = ((минимален предложен срок за изпълнение на доставката и монтажа на офис оборудването от участниците в конкурса ) / (предложен срок за изпълнение на на доставката и монтажа на офис оборудването от конкретния участник)) х 100т. ; К3 = ((предложения гаранционен срок от конкретния участник ) / (максималния предложен гаранционен срок от участниците в конкурса))х 100т. ;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/11/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник подава офертата, като: 1. Офертата заедно със запечатания плик с ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52Б, ет.7”; 2. Офертата съдържа: 2.1 Попълнена оферта - обр. №1; 2.2 Попълнено приложение №1 - ценовото предложение, което се поставя в непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за „Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52Б, ет.7” 2.3 Попълнено техническо предложение –обр. №2; 2.4 Попълнена декларация за оглед на обекта – обр. №3, която се заверява и от представител на НАЦИД; 2.5 Попълнена декларация за пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 2.6 Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5- обр. № 5 и №6; 2.7. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 на сто от стойността на поръчката, в случай че кандидатът бъде определен за Изпълнител, като сроковете за задържане и освобождаване са уредени в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция - съгласно Приложение №7 2.8. Парафиран проект на договор за услуга; 2.9. Копие от документ за регистрация на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР или удостоверение за актуално състояние на фирмата /оригинал или нотариално заверено копие/, издадено през последните 6 /шест/ месеца. Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър. В този случай се попълва и прилага декларация за извършена пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 2.10.Копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ; 2.11.Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС; 2.12. Автореференция; 2.13. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с област на приложение проектиране, производство и монтаж на мебели и столове; 2.14. Копие на баланс и отчет за последните 3/три/ отчетни години, а за физически лица- копие от годишна декларация; 2.15. Копие на най-малко един договор, сходен с предмета на обществената поръчка, придружен с препоръка за добро изпълнение; 3. Срок на валидност на офертата -90 /деветдесет/ календарни дни; 4. Срок на изпълнение: съгласно приложената техническа оферта; 5. Срок на подаване на офертата - до 8 /осем/ календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие; 6. Изборът на изпълнител ще се извърши на базата „икономически най-изгодна оферта”, при ползване на показатели в приложената методика; 7. Офертата следва да съдържа документите, посочени в публичната покана, която е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя. 8. Място на поддаване на офертата: 1125 София, НАЦИД , бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А, стая 210. 9. Допълнителна информация: тел. 02 8173829, 02 8173824; Документите, свързани с поръчката: 1.Оферта – обр. №1; 2.Ценова оферта –Приложение №1; 3.Техническо предложение –обр.№2; 4.Декларация за оглед на обекта – обр.№3; 5.Декларация за пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 6.Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5- обр. № 5 и №6; 7.Методика за оценка; 8.Проект за банкова гаранция -Приложение №7; 9.Проект на договор за изпълнение; 10.Техническо задание; 11.Количествена сметка; 12. Схема на обекта; са на разположение на участниците на сайта на Възложителя. Допълнителна информация: тел. 02 81738 29, 02 8173824.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/11/2012