Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. " Д-р П. Брънеков " № 1, За: Д-р Денка Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685011, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Ямбол от служба по трудова медицина , което обхваща: -всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; - осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005); - измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за прогнозен брой лица - 45 броя. 2. Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005), за служители на РЗОК Ямбол – 42 човека. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането включващо: - ел.импеданс на контура фаза защитен проводник за 239 точки - осветеност за 28 кабинета - съпротивление на защита заземителна уредба за 1/един/ брой - съпротивление на мълнинезащитната заземителна уредба за 3/три/ броя - еквивалентно ниво на шум/дневно/ за 28 кабинета - микроклимат – температура на въздуха, С; скорост на движение на движение на въздуха m/s; влажност на въздуха в % за 28 кабинета

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ, ЗК или ЗЮЛНЦ, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3.Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 4. Всеки кандидат следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 4-9). 6. Всеки кандидат, следва да представи договор с медицински център или със специалист по очни болести, които да извършат медицинските прегледи по т. 2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 7. При липса на лиценз, да представи договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работна среда – ел.импеданс на контура фаза защитен проводник, осветеност, съпротивление на защитна заземителна уредба, съпротивление на мълнинезащитната заземителна уредба,еквивалентно ниво на шум /дневно/ и микроклимат – температура на въздуха, С; скорост на движение на движение на въздуха m/s; влажност на въздуха в % по т. 2.3 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ: 1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет; 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

за получаване на проект на договора и за въпроси, свързани с изготвяне и представяне на офертата , може да се обръщате към Кремена Николова - ст. юрисконсулт в РЗОК Ямбол, на място или на телефон 046 685012

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/11/2012