Версия за печат

BG-град Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско за нуждите на "Общински паркинги - Банско" ЕООД;, Община Банско, град Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1 ;, За: Сашка Въчкова - зам. кмет на община Банско, Република България 2770, град Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: община Банско, град Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bansko.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Банско, община Банско, за нуждите на „Общински паркинги – Банско” ЕООД”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98351000

Описание:

Услуги, свързани с управлението на паркинги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

”Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Банско, община Банско, за нуждите на „Общински паркинги – Банско” ЕООД”;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банско

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.През последните 3 г. до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил договор/и с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност 120 000.00 лв. без ДДС.Доказва се със: Списък на основните договори с предмет подобен на предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 г. до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на договорите, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях.Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договор/и за:Договори за разработване и/или внедряване и експлоатиране на съвременни системи за кратковременно платено паркиране и/илиДоговори за внедряване на система за улеснено плащане на паркоместа и/илиДоговори за разпределение на паркоместа и контрол и наблюдение на паркинг системи и/илиДоговори за централизирана и автоматизирана система за събиране на информация за плащания на услуги свързани с платено паркиране и/илиДоговори за изграждане и/или въвеждане на система за извършване на микроразплащания и услуги чрез SMS съобщения;За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: наименование и стойност на поръчката, срок на изпълнение и Възложител, както и дали поръчката е изпълнена професионално. 2.. Екип ангажиран с изпълнението на поръчката (Приложение №: 9). •В експертния екип на участника за изпълнение на настоящата поръчка да са включени минимум следните лица:експерт – 1: Ръководител екип (1 бр.) – Участвал в разработването, внедряването и поддръжката на минимум 1 проект за внедряване и експлоатиране на и/или разпределение на паркоместа и контрол и наблюдение на паркинг системи и/или системи за разплащане на услуги чрез SMS съобщения.експерт – 2: Програмист (1 бр.) – притежаващ: не по-малко от 3 г. опит в изграждане и/или управление и/или поддръжка на комуникационни системи.Доказва се със: Списък на експертите (Прил. №: 9). За удостоверяване на посочените изисквания към екипа, да се представят:•Относно квалификацията – дипломи, удостоверения за правоспособност (участникът може да приложи към съответната диплома и други документи, които счита за подходящи – напр. сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост и др.);•Относно професионалния опит - автобиография-CV по образец на участника, собственоръчно подписана от експерта (участникът може да приложи към съответното cv-автобиография и други документи, които счита за подходящи – напр. референции, заповеди, длъжностни характеристики, копия от трудова/служебна книжка или трудовите договори/заповеди, копия от гражданските договори и др.); •Участникът да представи заверени копия на валидни сертификати по стандарта ISO 9001:2000 или еквивалентен на производителите на техниката, която ще бъде използвана за изграждане на цялостното решение (съвременна система за кратковременно платено паркиране). Към сертификатите да се представят технически спецификации на предлаганата техника, както и сертификати за произход и качество с превод на български език. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 20 точки П2 – Инвестиционно предложение към Община Банско – с тежест 50 точки П3 – Предлагана цена – с тежест 30 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в указанията за участие и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично,по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с по куриерс обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на представените от участника документи по образец Приложение №1. •Оферта по образец Приложение № 2. •Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на проекта на договора - по образец Приложение № 3. •Административни сведения по образец Приложение № 4. •Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено от компетентен орган, когато той е юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност; •Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и Декларация по чл.47, ал.5 по образец - Приложения № 5, № 6 и № 7. •Доказателства за технически възможности на участника – Приложение № 8; • Списък на експерти ангажирани с изпълнението на поръчката – Приложение № 9. •Декларации за подизпълнители по образец Приложения №10 и №11. •Инвестиционно предложение към Община Банско от участника по образец - Приложение № 12; •Ценово предложение на участника по образец - Приложение № 13. •Декларация свободен текст, че ако участника (по негов образец) бъде избран за изпълнител ще осигури кратък номер за изпращане на SMS, като краткият номер трябва да е валиден за всички мобилни оператори, работещи на територията на Република България. •Декларация (по образец на участника), че предлаганата техника е нова (неупотребявана) и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението; •Декларация (по образец на участника) за съответствие, че предлаганото оборудване отговаря на изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електрическа съвместимост или еквивалентните им международни стандарти; •Копие на договор за наем и/или документ за собственост на техническа и/или сервизна база; •Декларация и/или копие от сертификат, удостоверяващ сервизните права на Кандидата/участника за ремонт на техниката, която предлага. При липса на такива права в офертата трябва да се укаже кой сервиз ще бъде използван и да се приложат доказателства, удостоверяващи сервизните права, както и декларация от собственика му за сервизиране на предлаганата техника; Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката,техническата спецификация, методиката за оценяване и образците на документите са публикувани на интернет адреса на община Банско - www.bansko.bg. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка. Подава се в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство” стая 210 до 16.30 часа на 31.10.2012 г., като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, трябва да бъде написано името на фирмата, която подава офертата и поръчката, за която участва участникът.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2012