Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Христо Георгиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: HGeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на Multitouch surface устройство” за Областен информационен център Сливен” за целите на проект „Областен информационен център Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30124000

Описание:

Части и аксесоари за офис техника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Маса за вграждане на Multitouch surface устройства бр.1; Брой персонални компютъра в маса бр.3; Брой Мulti- touch дисплей в маса бр.3; Подробна информация за Multitouch surface устройствата се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8260 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Областен информационен център, Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, партер, Сливен 8800, България

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, еквивалентен документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката Образец № 2; 4. Ценово предложение Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Образец № 7; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 8; 10. Списък на основните договори (сходни с предмета на настоящата поръчка), които участникът е изпълнил през последните 3 години (от датата на подаване на офертата назад), придружен с описание на предмета на договорите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръка/и за добро изпълнение - Образец № 9. Минимално изискване – участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години (от датата на подаване на офертата назад). Забележка: Под сходен предмет следва да се разбира договори с предмет доставка на доставка на компютърна техника; 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции; 12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 10 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 40 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2012