Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Христо Георгиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: HGeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на обзавеждане за Областен информационен център Сливен”, за целите на проект „ Областен информационен център Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000

Описание:

Обзавеждане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Бюро с 4 метални крака1600/750/750Н - 3 бр.; Модул за заседателна маса с 4 метални крака 1200/600/750Н - 10 бр.; Контейнер с 3 чекмеджета със заключалки 450/500/600Н - 3 бр.; Шкаф с 2 врати и открити рафтове 800/400/2000Н - 6 бр.; Стелаж без врати с открити рафтове /щендер/ 800/400/2000Н - 2 бр.;Стол работен на колела дамаска - 3 бр.; Посетителки стол дамаска - 20 бр.; Стол за touch screen - 3 бр.; Закачалка - 1 бр. Подробна информация за обзавеждането се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Областен информационен център, Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, партер, Сливен 8800, България

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, еквивалентен документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката Образец № 2; 4. Ценово предложение Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Образец № 7; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 8; 10. Списък на основните договори (сходни с предмета на настоящата поръчка), които участникът е изпълнил през последните 3 години (от датата на подаване на офертата назад), придружен с описание на предмета на договорите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръка/и за добро изпълнение - Образец № 9. Минимално изискване – участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години (от датата на подаване на офертата назад). Забележка: Под сходен предмет следва да се разбира договори с предмет доставка на обзавеждане. 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции; 12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 10 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 40 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2012