Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: Десислава Павлова, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611129, E-mail: infoturismsl@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи” В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи спазването на изискванията на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Оперативна програма „Регионално развитие” на Република България, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие за програмен период 2007 - 2013 г. по проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, финансирана от ЕФРР за програмен период 2007 - 2013 г. и по-конкретно по отношение на Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти; 2. Изпълнителят трябва да предостави услугите и доставките, предмет на настоящия договор, в уговорения вид и срок; 3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора; 4. Заплащането на дейностите ще се извършва съгласно условията на проекта на договор. Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по проекта разходи за консултантски услуги. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума; 5. Изпълнителят трябва да подготви документация за възлагане на обществена поръчка и да консултира Възложителя при провеждането на процедурата за изследване на ефективността на маркетинговите дейности; 6. Изпълнителят трябва да подготви документация за възлагане на обществена поръчка и да консултира Възложителя при провеждането на процедура за логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири); 7. Изпълнителят трябва да подготви документация за възлагане на обществена поръчка и да консултира Възложителя при провеждането на процедура за на одит на проекта. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката Образец № 2; 4. Ценово предложение Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Образец № 7; 9. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд Образец № 8; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора Образец № 9. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 40 точки; 2. Срок за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за: изследване на ефективността на маркетинговите дейности; логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири); одит на проекта - тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 11. Автобиографя – Образец № 10 с необходимите приложения - документи, удостоверяващи образованието на ръководителя на екипа (прилагат се копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, например копия от дипломи, сертификати, и/или други еквивалентни документи). Изискванията към ръководителя на екипа са посочети в т. 6.1 от Техническото задание - Приложение № 1; 12. Списък на изпълнените договори с предмет сходен с предмета на поръчката (свободна форма), съдържащ стойностите датите и получателите придружен с препоръка/и за добро изпълнение. Изискванията към участника са посочети в т. 6.2 от Техническото задание - Приложение № 1; 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 11 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/10/2012