BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман”№54А, За: Красимир Димитров Христов, Р България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Място/места за контакт: гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/121.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Стара Загора от служба по трудова медицина /СТМ/ със следните конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2.Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2012г.на прогнозен брой лица-80 броя и през календарната 2013г. на прогнозен брой лица-75броя.Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3.Замерване през календарната 2013г. на” ел.импеданс на контура фаза защитен проводник” за 170 точки и на „осветеност” за 70 броя работни места.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за прогнозен брой лица-95 броя. 2.Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2012г.на прогнозен брой лица-80 броя и през календарната 2013г. на прогнозен брой лица-75броя.Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3.Измерване на параметрите на работната среда включва конкретно: -ел.импеданс на контура фаза защитен проводник за 170 точки -осветеност за 70 броя работни места

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3281 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи.2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ.3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни.4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си.5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител.7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или със специалист по очни болести, които да извършат медицинските прегледи. 8. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда – ел.импеданс на контура фаза защитен проводник и осветеност или декларация за ползване на подизпълнител, в случай, че СТМ няма такав.9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ:1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции.2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет.4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска предложена цена (обща стойност), изчислена като сбор от: 1.предложената цена за абонаметно обслужване за дейностите по чл. 25а от ЗЗБУТ за един месец за едно лице. 2.предложената цена за преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести за едно лице. 3.предложената сумарна цена за замерване на” ел.импеданс на контура фаза защитен проводник” за 170 точки и за замерване на „осветеност” за 70 броя работни места. При равенство в цената на двама или повече кандидати, на първо място се класира кандидатът, предложил по-ниска цена за осъществяване на услугата по т.2 от Ценовото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията и указания за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg(Рубрика „Търгове”, подрубрика „Процедури провеждани по реда на ЗОП”)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/10/2012