Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на прединвестиционно проучване по направлението на Скоростен път „Русе-Свиленград“ с приблизителна дължина 300 км”. Целта на обществената поръчка е изясняване на инвестиционното намерение и определяне на подходящ вариант за реализация на скоростния път „Русе - Свиленград“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Три екземпляра от прединвестиционното проучване за разглеждане от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществи съгласно изискванията на Техническите данни, нормативните документи свързани с извършването на прединвестиционни проучвания и трябва да отговаря на следните характеристики: 1. Вариантните решения – изцяло по ново трасе (изключение може да бъде направено за участъка от път ІІ-55 „Дебелец – Гурково”) 2. Обходи на населените места 3. Пресичане с пътища от републиканската пътна мрежа на две нива 4. Проектна скорост Vпр. = 120 км/ч 5. Габарит включващ: • 2 платна за движение във всяка посока • Брой ленти за движение - 2х2х3,75м • разделителна ивица (3,50м) • Банкети 2х1,50м ІІ. Предварителните (прединвестиционните) проучвания се оформят в доклад, който трябва да съдържа следните основни характеристики: 1.Изясняване и аргументиране на необходимостта и целесъобразността от изграждането на скоростен път „Русе - Свиленград“. 2.Определяне на подходящо ситуационно развитие на пътя включващо: а) определяне на варианти и избор на трасе на пътя; б) обвързаност на разглеждания обект със съществуващи и проектирани обекти и съоръжения на Възложителя и на други собственици; в) топографски особености на терена; г) демографски и стопански особености на районите; д) местоположение, прогнозна интензивност и задължителни точки на пътя. 3.Данни и доказателства за целесъобразността от реализацията на инвестиционното намерение, включително определяне на приблизителна стойност на инвестициите (строителна стойност на предвидения за изграждане скоростен път) – директно трасе, пътни възли, големи съоръжения, тунели и др. 4.Проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обекти на културно-историческото наследство; 5.Геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и др. инженерни проучвания 6.Технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение, в. т.ч. за избор на подходящ вариант; 7.Определяне на основните технически параметри на пътя, включително: а) насоки на техническото решение съобразно изискванията на движението или други стопански нужди, като се конкретизират проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилка, вида на настилката и др.; б) конкретни възможни решения и направления, задоволяващи изискванията, и комплексно сравняване на същите и определяне на най-целесъобразните от тях, които да бъдат разработени в следващата фаза на проектиране; в) основните характеристики и основните елементи на пътя; г) характеристики на земната основа и начина на фундиране; д) вида на пътната конструкция; е) пресичания на пътя с други пътища (оформяне на пътни възли), с ж.п. линии и други съоръжения на техническата инфраструктура; 8.Проучване на териториите, попадащи в обхвата на пътя. I.Предметът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проучването и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1.Отстраняване за своя сметка на недостатъците на разработката, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя. 2.Поемане на отговорност за качеството на проучването, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора предостави на Възложителя Гаранция за изпълнение на договора. ІІІ. При изработването на прединвестиционното проучване следва да се спазват: Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните обекти – Глава втора, „Норми за проектиране на пътища”, стандарти, технически указания, ЗУТ, Техническа спецификация 2009 на НАПИ и други нормативни документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): КО = Ц + C + Т Където: -„Ц” е оценката по показател „Предлагана цена”; -„С” е оценката по показател „Срок за изпълнение”; -„Т” е оценката по показател „Техническо предложение"; Броят на точките за показатели „Предлагана цена” (Ц); „Срок за изпълнение” (С); „Техническото предложение" (Т) и се изчисляват по следната методика: 1.Показател – „Предлагана цена” (Ц) за изпълнение на договора, с максимален брой точки по този показател 40 т. Оценката на ценовата оферта се определя по формулата: Ц = Ц min х 40 Цy В тази формула Ц min е минимално предложената цена от цените на всички участници. Цу е конкретната цена на оценявания участник. 2.Показател – „Срок за изпълнение” (С) на договора, с максимален брой точки по този показател 30 т. Срокът за изпълнение не трябва да превишава, посоченият от Възложителя срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Договора; C= Cmin x 30 Cy Където: C min е минимално предложеният срок в календарни дни, предложен от участник; Cy е срокът в календарни дни, предложен от оценявания участник; 3.Показател - „Техническото предложение" (Т) с максимален брой точки 30 т. Оценяват се следните показатели: 3.1.Описание на дейностите, които участникът предлага да извърши за разработване на прединвестиционното проучване – 30 т. 3.2.Изходна информация за осъществяване предмета на поръчката – 15 т. 3.3.Обосноваване необходимостта от извършване на проучвателни работи на терен – 5 т. 3.4.Начин на оформяне на доклада – обем и съдържание (графична и текстова част) – 20 т. 3.5.Организационна структура за изпълнение на поръчката – ръководни служители и други експерти, необходими за изпълнение на поръчката, подчиненост – 10 т. 3.6.Основни дейности и отговорности на ръководните служители и другите експерти и разпределение на дейностите във времето, в съответствие с предложения срок за изпълнение на поръчката – 20 т. Т = ( т. 3.1. + т. 3.2. + т. 3.3. + т. 3.4. + т. 3.5. + т. 3.6.) x 30 100 За да приеме Възложителят даден показател за разработен, участникът трябва да го е разработил пълно и в достатъчни подробности, за да е ясно предложението на участника за проучването на трасето. Показател, който не разработен ясно, пълно и подробно, Възложителят няма да го приеме за разработен и няма да го оцени. III.Оценките на отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. IV.Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. V.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Длъжностните лица провеждат публичен жребий. VI.Участникът, класиран от длъжностните лица на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Икономически и финансови изисквания - съгласно Технически данни по предмета на поръчката– Приложение № 14. Технически възможности и квалификация - Технически данни по предмета на поръчката– Приложение № 14. Участникът в процедурата трябва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка и изпълняващ уславиятя на Технически данни по предмета на поръчката– Приложение № 14. Ооертата трябва да съдържа: 1. Оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4 с валидност от 90 календарни дни; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7; 8. Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката - Приложение № 13; 9. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) - Приложение № 8; 10. Проект на договор - Приложение № 11; 11. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 12. Технически данни по предмета на поръчката– Приложение № 14. 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2012