Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на „ Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели” Съществуващите норми „Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели” са от 1988 година и не съответстват на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година и не кореспондират на Наредба №1/2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по Републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България. Това налага разработване на „Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71350000

Описание:

Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разработване на „Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към предмета на поръчката: Разработката трябва задължително да бъде съобразена с изискванията на: •Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година; •Наредба №1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по Републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България; •Наредба № 2 РД-02-20-2 от 27 Януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони ; •Наредба № 4 от май 2001г. за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти; •Всички хармонизирани и продуктови стандарти БДС EN xxxx, EUROCODE и ISO стандарти; •Приложими противопожарни норми за пътни тунели; •Закон за движение по пътищата - Правилник за движение по пътищата; •Всички нормативни документи свързани с опазване на околната среда; •Добрите практики на Европейските страни в областта на нормите за проектиране на пътни тунели и технически спецификации за пътни тунели. Етапи на разработката Норми за проектиране на пътни тунели - Проучване на нормативната база и добрите Европейски практики за норми за проектиране на пътни тунели - Предложение за структура и обхват на „Норми за проектиране на пътни тунели” - Разработване на „Норми за проектиране на пътни тунели” - Предаване на разработката на „Норми за проектиране на пътни тунели” на Възложителя за становища и рецензии - Приемане на „ Норми за проектиране на пътни тунели” на ЕТИС - Съгласуване със заинтересовани държавни институции - Предложение на АПИ към МРРБ за одобряване на „Норми за проектиране на пътни тунели” Техническа спецификация за пътни тунели - Проучване на нормативната база и добрите Европейски практики в областта на техническите спецификации за пътни тунели - Предложение за структура и обхват на „Техническа спецификация за пътни тунели” - Разработване на „Техническа спецификация за пътни тунели” - Предаване на разработката на „Техническа спецификация за пътни тунели” на Възложителя за становища и рецензии - Приемане на „Техническа спецификация за пътни тунели” на ЕТИС Квалификационни изисквания •Изпълнителят да притежава доказани експерти в проектирането и изпълнението на тунели •Експертите да притежават минимална техническа степен „магистър-инженер” •Експертите да представят референции за проектиране и изпълнение на тунели

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – до 180 календарни дни 3.1. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора. 3.2.Поръчката ще се счита за изпълнена след приемане на „Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели” на Експертен технико-икономически съвет /ЕТИС/ на АПИ. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 7. Списък на екипа за изпълнение на поръчката – Приложение № 8; 8. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 9; 9. Трудово-биографични справки – Приложение № 10; 10. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 11. Проект на договор - Приложение № 14; 12. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за ОП – Приложение № 13 Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/10/2012