BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: Мария Тодорова, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mtodorova@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на: проект „Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГТ на Община Сливен”, проект "Презалесяване на пострадали от горски пожари гори в ОГТ на Община Сливен” и проект "Въвеждане на превантивни дейности в общински горски територии на Община Сливен" по приоритетна ос 2: “Подобряване на околната среда и природата”, по Оперативна програма "Развитие на селските райони" на Република България, финансирана от ПРСР за програмен период 2007 - 2013 г., по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Обн. ДВ бр. 65 от 22 Юли 2008 г., изм. ДВ бр. 24 от 31 Март 2009 г., изм. ДВ бр. 50 от 2 Юли 2010 г., изм. ДВ бр. 5 от 14 Януари 2011 г., изм. ДВ бр. 89 от 11 Ноември 2011 г., изм. ДВ бр. 99 от 16 Декември 2011 г., изм. ДВ бр. 105 от 29 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 71 от 18 Септември 2012 г.); 2. Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в уговорения вид и срок. 3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора; 4. Заплащането на дейностите ще се извършва съгласно условията на проекта на договор. Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по проекта разходи за консултантски услуги. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Образец № 7; 9. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Образец № 8; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9; 11.Автобиографя – Образец № 10 с необходимите приложения - документи, удостоверяващи образованието, професионалния опит и квалификация на лицата (прилагат се копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, напр. копия от дипломи, сертификати, трудови книжки, служебни книжки и/или други документи удостоверяващи трудовия стаж, граждански договори, препоръки и т.н.). Изискванията към екипа на участника са посочети в т. 6 от Техническото задание - Приложение № 1; 3.12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 11 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 55 точки; 2. Срок за изготвяне - тежест 45 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2012