BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 3А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290/125/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Кмет на община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Борово» Предметът на поръчката включва снегопочистване със специализирана техника на пътни и улични настилки и опесъчаване и третиране на заледени участъци по обекти от общинската пътна мрежа, съгласно обособените позиции. Поддържането и снегопочистването на общинската пътна мрежа се извършва незабавно при необходимост в зависимост от метеорологичните условия и продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътните участъци, включително опъсечаване и третиране с други материали на пътищата при необходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата поръчка е групиран в 7 /седем/ обособени позиции. Участниците могат да участват за една, за няколко или за всички обособени позиции, както следва: Обос.позиция 1: “RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.10+700” /Обретеник – Г.Абланово/ и улична мрежа в село Обретеник и в село Горно Абланово; Обос.позиция 2: “RSE 2002 – 50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000” /Екз.Йосиф – Е 85/ и улична мрежа в село Екзарх Йосиф; Обос.позиция 3: „RSE 1001 – 50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово –Батин/ и улична мрежа в село Батин; Обос.позиция 4: „RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400» /Волово-Брестовица/ и улична мрежа в село Брестовица; Обос.позиция 5: „RSE 2006 – 51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600» /Борово-Баниска/ и улична мрежа на град Борово /юг/; Обос.позиция 6: „RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000»/Волово-Брестовица/ и улична мрежа в село Волово; Обос.позиция 7: „RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300» /Е-85-Батишница/ и улична мрежа в град Борово /север/. Условията и приложенията са достъпни в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47575 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участъците и населените места, съгласно обособените позиции на поръчката.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за качество: Възложената дейност следва да се осъществява качествено и в срок, при спазване на нормативната уредба за този вид дейност, съгласно изискванията на възложителя и условията на договора. Зимното поддържане да се извършва съгласно договорени цени за километър снегопочистване. Снегопочистването да започва незабавно при необходимост в зависимост от метеорологичните условия и да продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътя. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане: Предлаганата цена да бъде парична сума с включен ДДС - в български лева, определена въз основа на извършените разходи за поддържане и снегопочистване на 1/един/ километър път. Цената включва всички разходи по поддържане, снегопочистване, опесъчаване, третиране, труд, материали, консумативи и др. подобни. Разплащането на възложените, изпълнени и приети от възложителя дейности ще се извършва в левове по банков път въз основа на приемо-предвателни протоколи и фактури, съгласно условията на договора. Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: 1.Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и обезпечена, за което да се предоставят доказателства; 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите; 3.Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 90 кал. дни от крайния срок за получаване. Срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2013г. !Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! Условията и Приложенията са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще бъдат отворени на 19.10.2012г. от 09:00ч. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, представени в следната поредност: 1.Заявление за участие в процедурата – Приложение № 1; 2.Административни сведения за участника – Приложение № 2; 3.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 4.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – Приложение № 3; 6.Декларация за съгласие с проекта на договор и за минималната цена на труда – Приложение № 4; 7.Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите, ако е приложима – Приложение № 5; 8.Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола – Приложение № 9; 9.Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване за извършване на снегопочистването, съответстваща на всички норми във връзка с този вид дейност, придружен от документи доказващи собствеността или наема – Приложение № 10; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 6; 11. Ценова оферта – Приложение № 7. 12.Подписан и подпечатан проект на договора /на мястото на «Изпълнител»/ – Приложение № 8. Приложенията са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка, включително и обособените позиции, за които участва кандидатът. Офертите на участниците се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2012