Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - МОНТАНА, бул. „ Трети март“ №41, За: Бистра Георгиева, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: гр. Монтана 3400 бул. „ Трети март“ №41

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http//www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Монтана от служба по трудова медицина. 1.Обучение на служителите по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите на групата по условия на труд, чрез: 1.1. консултации относно провеждането и регистрирането на инструктажите по хигиена на труда и безопасност 1.2. участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане; 1.3. провеждане на първоначално и ежегодно обучение на група по здравословни и безопасни условия на труд; 1.4. организиране и провеждане на обучение на служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ. 2. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа чрез : 2.1. препоръки относно необходимостта от извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда, трудовия процес и безопасността на труда; 2.2. разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда, на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес; 2.3.оценка на съответствието с минималните изисквания към работните места за работа с видеодисплей; 2.4. препоръки по отношение избора на средства за колективна и лична защита; 2.5. оценка на условията на санитарно- битово обслужване и предложения за подобряването му; 2.6. оценка на съответствието на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; 2.7. анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и работоспособността; 2.8.разработване на физиологични режими на труд и почивка; 2.9.съставяне на проектосписъци на работещите при вредни за здравето условия на труд, имащи право на ЛПС /очила за работа с компютър/; 2.10. участие при оценка на риска за здравето и безопасността на служителите; 2.11. участие при избор на системи и средства за намаляване и отстраняване на риска; 2.12. участие при избор на ново технологично оборудване, работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск; 3. Наблюдение на здравното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа чрез : 3.1. организирането и провеждане на: а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; б) eжегодни периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес, които за служителите на РЗОК-Монтана включват: - преглед при терапевт- анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, вкл. ехография на вътрешни органи, измерване на артериално налягане със заключение, изследване на урина (албумин захар рН) и пълна кръвна картина; - преглед при офталмолог; 3.2. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 3.3. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 3.4.изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа; 3.5. изготвяне анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност; 3.6.анализира резултатите от проведените периодични профилактични медицински прегледи и изследвания; 3.7. предоставяне информация на всеки служител за здравните рискове, свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания; 3.8. Изготвя и съхранява здравни досиета на работниците и служителите съгласно Наредба №3/2008г. за осъществяване на дейността на СТМ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Монтана от служба по трудова медицина до 50 служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2.СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, заедно с плика с ценовото предложение, съгласно чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 в от ЗОП, трябва да бъде поставено в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран както следва: гр. Монтана 3400, бул. „ Трети март“ №41, Районна здравноосигурителна каса / РЗОК / - Монтана, „Обслужване на персонала на РЗОК от служба по трудова медицина.“ Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail. Офертите трябва да бъдат представени на посочения адрес до 17,00 часа на 15.11.2012г. - в деловодството на РЗОК Монтана на адрес: гр. Монтана 3400 бул. „ Трети март“ №41, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2012