Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти и незаконни сгради и съоръжения” Видовете работи за разрушаване и премахване на сгради и съоражения ще бъдат извършвани по обекти и включват следните дейности: Разваляне на скатен покрив с дървена конструкция, вкл. демонтаж на керемиди; Разваляне на зидария от тухли Разваляне на зидария от глинени, газобетонни и др. подобни елементи; Разваляне на каменна зидария /стени/; Разваляне на каменна зидария /основи/; Разбиване на неармиран бетон /механ./; Разбиване на армиран бетон /механ./;Товарене на строителни отпадъци механизирано на транспорт; Превоз на строителни отпадъци на депо на 10 км.; Разриване и събиране на строителни отпадъци механизирано; Ръчно прехвърляне и пренасяне на строителни отпадъци до 10 м.; Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали; Превоз на строителни материали, годни за втора употреба до склад на инвеститора; Демонтаж на метални конструкции и елементи; Демонтаж на дограма; Пренасяне на строителни материали до 30 м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45111300, 45110000

Описание:

Работи по събаряне
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете работи за разрушаване и премахване на сгради и съоражения ще бъдат извършвани по обекти и включват следните дейности: Разваляне на скатен покрив с дървена конструкция, вкл. демонтаж на керемиди; Разваляне на зидария от тухли Разваляне на зидария от глинени, газобетонни и др. подобни елементи; Разваляне на каменна зидария /стени/; Разваляне на каменна зидария /основи/; Разбиване на неармиран бетон /механ./; Разбиване на армиран бетон /механ./;Товарене на строителни отпадъци механизирано на транспорт; Превоз на строителни отпадъци на депо на 10 км.; Разриване и събиране на строителни отпадъци механизирано; Ръчно прехвърляне и пренасяне на строителни отпадъци до 10 м.; Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали; Превоз на строителни материали, годни за втора употреба до склад на инвеститора; Демонтаж на метални конструкции и елементи; Демонтаж на дограма; Пренасяне на строителни материали до 30 м. Възлагането се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя и/или от докладни записки (констативни протоколи) от работна група, включваща експерти от Дирекция „Устройство на територията и строителен контрол”; Дирекция „Общинска инфраструктура”; отдел „Общинска собственост”; кметове на населените места; кметски наместници; районни техници изготвени и подписани от не по-малко от трима представители на администрацията и одобрени от заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”. Последователността на възлагане става по приоритет. Информация за нужда от изпълнение на други дейности може да се подава и допълнително от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на видовете работи и дейности. Цена на отделната поръчка като цяло се разработва въз основа на количествено - стойностна сметка на видовете работи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Приложение № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Приложение № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Приложение № 3. 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Приложение № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец (когато е приложимо) – Приложение № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език. 7. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП: 7.1. Декларация Приложение № 7, съдържаща информация за оборота от строителни дейности, подобни на предмета на обществената поръчка общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без включен ДДС, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър. За ФЛ се представят официални документи във вид на заверени копия или оригинал, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството. 8. Документи докващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от изисквания за изпълнение на поръчката: 8.1. Декларация Приложение № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години – 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за разрушаване и премахване на сгради и съоръжения.8.2. Декларация - Приложение № 9 за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка.Участникът следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включваща следните машини: Багер с кофа до 0,5 м3, комбиниран с хидрочук - 1 бр., Челен товарач - 1 бр., Автокран с товароподемност до 10 т. - 1 бр.; Багер (мини) – до 0,09 м3 - 1 бр., Мотокар до 2 т. - 1 бр., Булдозер до 100 к.с. - 1 бр., Валяк до 2 т. - 1 бр., Товарен автомобил над 10 т. - 1 бр., Леко товарен автомобил до 4 т. - 1 бр. Забележка: Горепосочените машини могат да бъдат собствени или наети.Декларацията следва да е придружена с документи за собственост, договори за наем/лизинг. 9. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Приложение 10. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Приложение 11. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Приложение № 12 Забележка: необходимата информация за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде получена от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 13. Ценово предложение по образец Приложение № 4 14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/10/2012