Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, ул. "Ивайло" № 2, За: Емилия Феодорова, Р България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611224, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Място/места за контакт: гр. В. Търново, ул. "Ивайло" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg/web/guest/63.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК - Велико Търново от служба по трудова медицина /СТМ/. Изисквания към услугата: 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25А от Закона за здравословно и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Нардеба № 3 /обн. в ДВ, бр. 14/2008г./; 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Изпълнение на дейностите по чл.25"а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба №3 ( обн.ДВ, бр.14/2008 година). 2.2 Профилактични прегледи само при офталмолог - максимум 71 служители.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Oбслужване на служителите на РЗОК -В.Търново от служба по трудова медицина - 71 служители. Възложителя заплаща реално извършените прегледи от офталмолог.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ , ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или със специалист офталмолог, които да бъдат извършени профилактичните прегледи при офталмолог по т. 2.2 в раздел ІІ от технически изисквания и указания за офериране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр.Велико Търново, улица " Ивайло " №2 п.к.10. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 09,00ч. до 17,30ч. в деловодството на РЗОК В.Търново с краен срок до 23.10.2012г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се депозира лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 24.10.2012г. в 15,00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2012