Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК- Русе от служба по трудова медицина. Изисквания към услугата Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2. Профилактични прегледи – само при офталмолог, за служители на РЗОК-Русе, работещи с видеодисплеи и шофьор - максимум до 49 човека

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК -Русе от служба по трудова медицина - 51 служители. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Русе, СТМ, медицински център и/или офталмологичен кабинет, в който ще бъдат извършени медицински прегледи при офталмолог

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от закона. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрациите си. 5. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, декларация за съгласие за участие като подизпълнител и административни сведения (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или със специалист офталмолог, които да извършат профилактичните прегледи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/115

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2012