BG-с.Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55, За: Мануела Делчева, България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 0885 304832, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012 - 2013 година съгласно утвърден маршрут: Братя Даскалови - Гранит - Оризово - Опълченец - Мирово - Плодовитово - Оризово - Гранит - Братя Даскалови - 52км., 20 деца, час на тръгване 13:10 часа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се превоз на 20 деца с маршрут 52 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови възможности: 1. За юридическите лица: 1.1. Заверено от участника копие на годишния финансов отчет за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 1.2. Информация за общия оборот и оборота на услугите, обект на поръчката за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Забележка : Когато по обективни прицини участникът не може да представи всички или част от горепосочените документи, икономическото и финансово състояние се доказва с друг подходящ документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ. Технически възможности: 1. Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници – заверено копие с подпис и печат; 2.Справка за МПС, които ще се използват при изпълнение на поръчката съгласно Приложение – маршрути; 3. Заверени копия на свидетелствата за регистрация на МПС – лице и гръб; 4. Заверено копие на валидни контролни талони за преминал годишенпреглед за всяко МПС; 5. Заверено копие на картите за допълнителни прегледи за техническа изправност на всяко МПС; 6. Заверено копие на сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко МПС; 7. Заверено копие на задължителна застраховка за "Злополука пътници" и за риска „Трудова злополука” за превозвача на всяко МПС, съгласно списъка по т.8.10.; 8. Заверено копие от удостоверението за психологическа годност на водачите, които ще извършват превоза; 9. Заверено копие от удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на РБългария; 10. Списък на водачите на МПС за изпълнение на поръчката, съдържаща справка за тяхната квалификация и опит, придружен с копия на свидетелствата им за управление на МПС; 11. Документи, удостоверяващи наличието на собствена или наета сервизна база за извършване на технически, предварителни прегледи на МПС; 12. Подписан от участника списък на основните договори сключени и изпълнени през последните три години (2009г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет, сходен с предмета на поръчката. За три от договорите, приключили до 31.12.2011 г. участникът трябва да приложи препоръки, удостоверяващи изпълнението. Общият брой на препоръките за добро изпълнение не трябва да бъде повече от пет. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора,видове изпълнени дейности и техните стойности, начална и крайна дата на изпълнение на договора. В случай, че договорът включва комплекс от дейности и само част от тях с сходни с тези, предмет на процедурата, посочва се стойността на сходните дейности.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2012