Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура"-Областно пътно управление-Велико Търново, бул. "България" № 34, За: инж. Петя Христова Каразахова - И. Д. Директор ОПУ-Велико Търново, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 620188, E-mail: opu_vt@abv.bg, Факс: 062 621443

Място/места за контакт: гр. Велико Търново, бул. "България" № 34

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения по път І-5 Полски Тръмбеш - Велико Търново на км. 67+072, км. 70+521, км. 70+726, км. 103+446, км. 104+908 и път ІІ-55 Дебелец - Гурково при км. 5+753, км. 7+007, км. 7+577. Кратко описание: 1. Замяна (доставка, монтаж, технологичен проект с вид и обем СМР и проект за ВОБД) на аварирали дилатационни фуги М75 с нови еластомерни фуги на големи съоръжения. Местоположение и дължина на фугите: 1.1. По път І-5 „П.Тръмбеш-В.Търново” при км 67+072 - 2бр. по 12,50м., км 70+726 - 2бр. по 12,60м. и км 103+446 - 2бр. по 17,80м. и по път ІІ-55 „О.п.Дебелец-Гурково” при км 5+753 - 2бр. по 11,50м. и км 7+007 - 2 бр. по 11,60м. Новите фуги да осигуряват дилатация 70 мм и да позволяват замяна при работа на „половин платно”, при максимално използване „леглото” на съществуващите фуги. 1.2. Ремонт на компрометирани елементи на дилатационни фуги М75 (доставка, монтаж, технологичен проект с вид и обем СМР и проект за ВОБД) на големи съоръжения по път І-5 „П.Тръмбеш-В.Търново” при км 70+521 - 2бр. по 15,20м. и км 104+908 - 2бр. по 21,00м. и подмяна с нова шина при км 104+908 - 1бр. по 7,50м. . 1.3. Ремонт и подмяна на компрометирани елементи на фуга „закрит тип” (доставка, монтаж, технологичен проект с вид и обем СМР и проект за ВОБД) на голямо съоръжение по път ІІ-55 „О.п.Дебелец-Гурково”при км. 7+577 - 1бр. по 6,00м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество и обем: Ремонт на дилатационните фуги на осем броя големи съоръжения на път І-5 и път ІІ-55. Да се заменят аварирали дилатационни фуги М75 с нови еластомерни фуги с дилатация 70мм на 5 броя големи съоръжения. Да се извърши ремонт на компрометираните елементи на дилатационни фуги М75 на 2 броя големи съоръжения и „закрит тип” фуга на едно съоръжение. При замяната и ремонта на съществуващите фуги да се постигне необходимата дилатация, водоплътност и да се осигури комфортно и безопасно преминаване на автомобилния трафик .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

170833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

път І-5 и път ІІ-55 на територията на Област Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономическо и финансово състояние 1.1. Общият оборот за последните пет финансови години (2007 до 2011 г.) от строителство и ремонт на мостове, виадукти и други пътни съоръжения - минимум 300 000 лева без ДДС. 1.2. Представяне на заверено копие от балансите и отчетите за приходи и разходи за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011г.) на участника. 2. Технически възможности и квалификация. Участникът в процедурата да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. да осигури машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: - фреза – 1 брой; - къртачно оборудване - 1 брой; - автокран – 10 т. - 1 брой; - електрожен - 1 брой; Участникът следва да докаже собствеността на предоставените машини и техническо оборудване, като напр. копие от фактури, договори за наем, лизинг и др. 2.2. Да разполага с екип за изпълнение на строителството: 2.2.1. минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит, е следният: А. Ръководител на строежа: образование: строителен инженер, специалност „Транспортно строителство” с образователна степен „магистър” ; професионален опит: минимум 10 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 7 години опит в пътния сектор и минимум 4 години на позиция ръководител на строеж или заместник ръководител при строителство на мостове, виадукти и други пътни съоръжения; Б. Заместник ръководител на строежа: образование: строителен инженер, специалност „Транспортно строителство” с образователна степен „магистър” и с професионален опит: минимум 10 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 5 години опит в пътния сектор и минимум 3 години на позиция началник на строеж или подобна длъжност при строителство на мостове, виадукти и други пътни съоръжения; В. Технически ръководител – част: „Съоръжения”: образование: строителен инженер „Транспортно строителство” или инженер конструктор, с образователна степен „магистър” • професионален опит: минимум 5 години общ трудов стаж на строеж, от които минимум 3 г. опит при строителство и проектиране на пътни съоръжения - мостове, виадукти. Г. Отговорник по качеството: образование: строителен инженер „Транспортно строителство” или инженер химик, с образователна степен „магистър” • професионален опит: минимум 8 г. общ трудов стаж на строеж, от които минимум 5 г. опит в строителна лаборатория при строителство на мостове. Д. Координатор по безопасност и здраве на обекта: образование: строителен инженер с образователна степен „бакалавър” и проф. опит 1г ; работници и машинисти – мин.5 броя. Професионалният опит следва да се докаже от участника с копия на трудови книжки и/или референции. 3. Максимален срок на изпълнение - 180 /словом: сто и осемдесет/ календарни дни. 4.Документите в офертата трябва да отговарят на изискванията в публичната покана. 5. Участникът представя и декларация за запознаване и приемане на условията на проекта на договора за обществена поръчка - Приложение № 17. 6. Участникът представя декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за минимална цена на труда - Приложение № 16. 7. 7.1.Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя - АПИ-ОПУ-Велико Търново: IBAN BG78UNCR75273340045235, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк Велико Търново, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. 7.2. подписано Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Приложение № 18. 7.3. застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2012 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 2. Максимален срок за изпълнение на поръчката – 180 календарни дни 2.1. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата, на подписване на двустранен протокол за начало на строителство от страна на Възложителя и Изпълнителя; 2.2. Завършването на строително-монтажните работи се удостоверява с двустранен приемно-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя. 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя. 4. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класир. 5. Офертата трябва да съдържа: 5.1. Заверено копие на документ за регистрация кандидата, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 5.2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5.3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 5.4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5.5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 5.6.Списък на изпълнени поръчки по изграждане и ремонт на пътни съоръжения, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 5.7. Списък на екипа за изпълнение - Приложение № 8; 5.8. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 13; 5.9. Трудово-биографични справки – Приложение № 10; 5.10. Списък на машините и техническото оборудване - Приложение № 9; 5.11. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя АПИ-ОПУ-Велико Търново: IBAN BG78UNCR75273340045235, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк Велико Търново, в размер на 1700лв. 5.12. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница - Приложение № 14; 5.13. Декларация за ползване на подизпълнители - Приложение № 15; 5.14. Декларация за мин. цена на труда - Приложение № 16; 5.15. Декларация за запознаване с условията на договора - Приложение № 17; 5.16. Споразумение за ЗБУТ - Приложение № 18. 5.17. Декларация за непрекъснато разположение на ключовите специалисти - Приложение № 19. 5.18. Списък-опис на документите в офертата от участника -с подпис на представляващия участника и мокър печат. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна в подкрепа на неговото предложение 6. Предаване на офертата: 6.1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 6.2. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, бул. „България” № 34; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. 6.3.Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново, гр.Велико Търново, бул. "България" № 34, ет. 3 до 10:30ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2012