Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна Здравноосигурителна каса / РЗОК / Бургас, парк "Езеро" п.к. 60, За: Таня Матеева Макшева-Грънчарова, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 806610, E-mail: burgas@nhif.bg

Място/места за контакт: гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК - Бургас от служба по трудова медицина. Обслужването от служба по трудова медицина обхваща пълният и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1. Актуализация на оценката на риска в екип с представители на РЗОК, съгласно чл.12 от Наредба № 3/2008г на МЗ (ДВ.бр.14/2008 г.): 1.1. Участие в разработването на програма с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установените рискове; 1.2 . Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 1.1; 1.3. Оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки за намаляване и ограничаване на риска; 2. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.11 на Наредба № 3/2008 г на МЗ); 2.1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 2.2 Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи; 2.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.4. Подпомагане на работодателя при организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Бургас включват: - преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение, ехография на вътрешни органи); - измерване на телесно тегло и изчисление на Боди мас индекс; - изследване на урина (албумин, захар, рН); - преглед от офталмолог на работещите с видеодисплей; 2.5. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.6. Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 2.7. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец,съгласно приложение № 6 на Наредба № 3/2008 г; 2.8. Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 3. Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Бургас;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98390000

Описание:

Други услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

дейността се изпълнява в рамките на девет месеца, считано от подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица, както и техни обединения, регистрирани по реда на чл.25в от ЗЗБУТ. Във всяка ценова оферта трябва да бъде посочена общата сума без начислен ДДС за дейностите по т.1,2 и 3 за обслужване на един служител. - Офертите на участниците, под формата на писмени предложения, следва да отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП и на изискванията на Възложителя. -Към всяка оферта трябва да бъде приложена следната документация: - удостоверение за актуално състояние и Единен идентификационен код (Булстат)- за българско юридическо лице, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1. и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08,30ч. до 17,00ч. в деловодството на РЗОК Бургас с краен срок до 15.10.2012г.. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 16.10.2012г. в 10,00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2012