Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, бул."България" №36, За: Милен Стефанов; Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 611551; 0886 500227, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oбслужване персонала на РЗОК Разград от служба по трудова медицина и измерване на параметрите на работната среда ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г) и Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр.26/2008 г); 2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1.Всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането конкретно включват: -Осветеност - в 27 работни помещения; -“Фаза – защитен проводник” - в 28 работни помещения; -Състояние на елементите на заземителната уредба – 1 бр. ГРТ. Възложителят заплаща реално извършената услуга по т. 2.1; 3.Възложителят е утвърдил проект на договор, на чиято база ще се сключи договора за изпълнение на услугата, като се конкретизира с ценовото предложение на кандидата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Oбслужване на персонала на РЗОК Разград от служба по трудова медицина - 43 служители 2.Измерване на параметрите на работната среда: -Осветеност - в 27 работни помещения -"Фаза - защитен проводник" - в 28 работни помещения; -Състояние на елементите на заземителната уредба - 1 бр. ГРТ. Възложителят заплаща реално извършената услуга по т.1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК, или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи; 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от закона; 3.Да има акредитация по Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието от “Българска служба за акредитация” за измерване на “фаза – защитен проводник” и състояние на елементите на заземителната уредба по реда на Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането или да е изпълнена т.11; 4. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни; 5. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрациите/ акредитациите си; 6. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложения № 2-4) от техническите изисквания; 8. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 5); 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 6); 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 7); 11. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда – микроклимат, осветеност, “фаза-защитен проводник” и състояние на елементите на заземителната уредба, в случай, че СТМ няма акредитация за това; 12. Документ за акредитация по Закона за националната акредитация за извършване измервания на параметри на работната среда – микроклимат, осветеност, “фаза-защитен проводник” и състояние на елементите на заземителната уредба, издаден на името на лабораторията, подизпълнител; Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Ще се сключи договор за изпълнение на поръчката на база предварително разработен от възложителя проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За оглед на работните помещения в сградата, получаване проекта на договор и за въпроси във връзка с изготвяне и представяне на офертата, може да се обръщате към Милен Стефанов – главен счетоводител и Стилиан Стефанов - старши експерт в РЗОК Разград, на място или на телефон 084 611551 и 0886 500227.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2012