Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Йоана Йоткова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: y.yotkova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В резултат на интензивни и продължителни валежи е настъпило преовлажняване на делувиални, глинесто-песъчливи материали с включения от чакъли, което е довело до активизация на свлачищен процес. Това поражда необходимост от провеждане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на проучвателно – проектантски работи за обект: Укрепване на свлачище на републикански път на път I – 5 „Кърджали – Момчилград – Маказа“ при км 361+000“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311100

Описание:

Услуги по проектиране на проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на геотехнически проучвания за изясняване обхвата и диманиката на свлачището и изготвяне на технически проект за укрепване на свлачището и възстановяване на авариралия участък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, област Кърджали

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - 1.Участникът да представи удостоверения на проектантите от екипа за пълна проектантска правоспособност. 2.Участникът да представи удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 3.Участникът да представи списък на проектантите, които ще изготвят проекта. 4.Участникът да представи списък на минимум шест качествено изпълнени поръчки с предмет сходен с настоящия (укрепване на свлачище) през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 5.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участникът представя заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните три финансови години (2009г., 2010г., 2011г.), удостоверяващи, че общият оборот на фирмата е минимум 90 000 лева без ДДС. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 6.Минимални технически изисквания: 6.1.Минимални изисквания към екипа, с който участникът следва да разполага: инженер геолог - 1бр., пътен инженер - 1бр., строителен инженер (конструктор) - 1бр., инженер геодезист - 1бр., като всяко от посочените лица има професионален стаж минимум 5 години. 6.2. Участникът следва да разполага със собствена сертифицирана лаборатория или да има сключен договор за ползването на такава.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител; 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК; 3.Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими; 4.Оферта, съгласно Приложение № 4; 5. Техническа оферта – Приложение № 5; 6.Ценова оферта, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А"; 7.Декларация,че участникът е запознат с договора (Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8; 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора – Приложение № 13. Банковата гаранция се представя преди сключване на договор с избрания изпълнител; 12.Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 13.Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 14. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 15.Специфичен оборот за последните три години (2009г., 2010г., 2011г.) - Приложение № 9; 16.Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя; 17.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата; 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А" се представя в отделен запечатан непрозрачен плик; 3.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III; 4.Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им.; 5.АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2012