Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Варна, ул. Д-р Пюскюлиев №3, За: инж. Сийка Атанасова Димитрова - гл. експерт отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности", България 9000, Варна, Тел.: 052 613057; 052 613064, E-mail: invest_vn@abv.bg, Факс: 052 613059

Място/места за контакт: ул.Д-р Пюскюлиев № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Консултантът упражнява строителен надзор на строителството на обект:“Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня-кв.Повеляново-Езерово-Варна" от км 16+420 до км 23+200” в съответствие с изискванията на чл.168 и чл.169 от ЗУТ.Консултантът трябва да състави окончателен доклад по смисъла на на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация и да състави Технически паспорт по реда на чл.11 от Наредба №5 от 28.12.2006г.за техническите паспорти на строежите;Дейността на Консултанта продържава и по време на гаранционния срок.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 71000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата документация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53915 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

път ІІІ-2008 "Девня-кв.Повеляново-Езерово-Варна" от км 16+420 до км 23+200 - област Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Консултантът осигурява целия необходим квалифициран персонал за ефективно и обхватно изпълнение на задълженията.Посочва поименно персоналът, предвиден за изпълнението на договора. Екипът, предвиден за изпълнение на договора трябва да е с доказан опит в изпълнението на работи от подобен род. За доказване се представят подробни трудово-биографични справки за всички членове на екипа, които са неразделна част от офертата ,съгласно приложените образци. Консултантът трябва да осигури необходимото офис оборудване (компютри, принтери, фотокопирни машини, телефони, факс и софтуер) и техническо оборудване на обекта, необходимо за изпълнение на Услугите по надзор на строителството. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на: "Техническата спецификация - 2009 г." /Публикувана на интернет страницата на АПИ/, Закона за устройство на територията и подзаконови актове издадени въз основа на него от МРРБ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата ( Приложения № № 14,15 и 16); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни след датата определена като краен срок за получаване на офертите; 3.Срок за изпълнение на поръчката-11 месеца съгласно Техническото задание 4.Участникът да има изпълнен през последните 3 години(2009,2010,2011) поне 1 договор за дейност,сходна с предмета на поръчката.5 Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя;6. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 7. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; нотариално заверено копие от Застрахователна полица "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството";оригинал на гаранция за изпълнение на договора.Гаранцията в размер на 3% от стойността на поръчката се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 25 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ Варна): БАНКА:SG „ЕКСПРЕСБАНК”, IBAN: BG24TTBB94003315068753 ; BIC: TTBBBG22. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност.; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 14, 15 и 16, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение №3; 4. Техническо предложение, съгласно образец Приложение № 4; 5. Ценова оферта, съгласно Приложение №5; 6.Нотариално заверено копие от Лиценз от Министъра на МРРБ съгласно правилата на Наредба за условията и реда на издаване на лицензи на консултанти за оценяване на на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор/приета с ПМС №247/31.10.2003г./ към момента на подаване на офертата; 7.Нотариално заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството. 8.Списък на изпълнени договори с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез копия на договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 11;9. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие в размер на 539.16 лв. /петстотин тридесет и девет лева и 16 ст/ се представя в една от следните форми: - банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 24 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ Варна ) БАНКА: SG „ЕКСПРЕСБАНК”, IBAN: BG24TTBB94003315068753 ; BIC: TTBBBG22; 10. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница – Приложение № 22; 11. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна. ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише; 2. Ценовата оферта, съгласно Приложение № 5 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на Възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура” – ОПУ Варна, гр.Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев ” № 3; наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката, за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени до 26.09.2012г. в Деловодството на ОПУ Варна ет.2 , стая 9 от 8,00 до 16,00 ч. А"ПИ"-ОПУ Варна предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност на настоящата покана – 20.09.2012 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2012