Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Румен Стоилов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Подготовка на документация" за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” За инвестиционния проект предстои да бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПОС за финансиране на проекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 71241000

Описание:

Юридически услуги
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на поръчката е необходимо да се изготвят документации за възлагане на: 1. избор на изпълнител на техническа помощ /експертни консултантски услуги/; 2. доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели; 3. Строително-монтажни работи; 4. Публичност по проекта; 5. Строителен надзор; 6. Авторски надзор; 7. Одит на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът да е реализирал оборот за последните три приключени финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) от сходни дейности, в размер общо на не по-малко от 60 000 лева (шестдесет хиляди лева). „Сходни дейности” по смисъла на настоящата документация са дейности по изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, дейности по подготовка и/или управление на проекти финансирани от ЕС. - участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.). Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация дали договорите са изпълнени професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларация Образец № 9; - участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката, включващ не по-малко от 3 (трима) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата: 1. Експерт ВиК инженер – Висше техническо образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, образователно квалификационна степен магистър; минимум 5 години общ професионален опит; минимум 3 години опит в осъществяването на услуги, сходни с предмета на поръчката и участие в подготовката на минимум 1 документация за възлагане на обществена поръчка за строителство и надзор съгласно договорните условия на ФИДИК; 2. Експерт юрист - Образователна степен „магистър“ по право и придобита юридическа правоспособност; минимум 5 години общ професионален опит; минимум 3 години опит в разработване на тръжни документации, финансирани със средства от ЕС, опит в прилагането на Закона за обществените поръчки, опит във връзка с и по повод на изпълнението на договори, базирани на Договорните условия на ФИДИК. 3.Експерт Координатор – минимум 5 години професионален опит; минимум 3 години опит в отчитане на напредъка по проекти, финансирани със средства от ЕС. Висше образование с придобита специалност в областта на икономика, бизнес администрация, публична администрация, право, технически науки или еквивалентна. Изискванията за изпълнението на поръчката са посочени в Техническо задание - Приложение № 12.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка 60% Финансова оценка 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2012