Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Емилия Георгиева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: e.georgieva@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Извършване на геодезическо заснемане на съществуващия обхват на Път I-2 "Граница Румъния- Русе- Цар Калоян- о.п Разград- о.п. Шумен- Девня- Варна" от км 0+000 до км 108+548

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на геодезическото заснемане е създаване на РГО (работна геодезическа основа) и геодезическо заснемане на съществуващия път и обхват му, във връзка с извършването на ремонтно-възстановителни работи в участъка. 1.Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществи въз основа на утвърдено Техническо задание и всички нормативни документи свързани с извършването на геодезически дейности. Разработката включва следните геодезически работи: •Създаване на опорен полигон •Заснемане на съществуващия път •Създаване на Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе 2.Предметът на обществената поръчка включва и задължението на Изпълнителя да извършва следните дейности, които са свързани с изпълнението на услугата: 2.1. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проектите, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя. 2.2. Поемане на отговорност за качеството на разработката, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора предостави на Възложителя Гаранция за изпълнение на договора. 3. Начало и продължителност на изпълнението: 3.1. Срокът за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от Датата на подписване му и е до Датата на приключване на изработването на геодезическото заснемане (означава Датата на предаване и приемане на изискуемите екземпляри на разработката след преглед на Възложителя), като в този период се включва само времето за извършване на геодезически дейности. 3.2. Изпълнението на услугата следва да бъде на етапи, в съответствие с Техническото задание: а) първи етап – започва да тече от датата на подписване на Договора. Включва времето за извършване на геодезическото заснемане съгласно Техническото задание и предаване на разработката за преглед и приемане от Възложителя. б) втори етап – включва времето за отстраняване на забележки от Възложителя и окончателно предаване на разработката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изр. на геод. з-не следва да се спазват: Техн. задание, с което се определят изиск. за обхвата и съд-ето на работата, както и "Инструкция за създаване и поддържане на геод. мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., „Норми за проектиране на пътища”, стандарти, технически указания, ЗУТ и други норм. д-ти, на които следва да отговаря док-ята. 1. Ик. и фин. състояние. 1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на след. из-я за икон. и фин. с-ие: 1.1.1. Общ. оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) от изв. на геод. измервания на пътища от Реп. пътна мрежа или на пътища с идентични х-ки извън Б-я да бъде не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС. 2. Техн. въз-сти и квалификация. 2.1. Уч-кът в проц. тр. да отг-я на следните изискв. за техн. въз-ти и ква-я: 2.1.1. общо за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил геод. измервания на най-малко 50 (петдесет) км пътища от Реп. пътна мрежа или на пътища с идентични хар-ки извън Б-я. Инф-ята по тази т. 2.1.1 се представя във формата на попълнено Приложение. Изп. на посочените в Приложението договори се доказва с: копие от дог-р, сертификат за окончателно плащане или еквивалентен документ, Протокол за окончателно предаване и приемане на проекта, или фактура за окончателно плащане, референции; 2.1.2. Да има възм. да осигури техн. оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изп. на общ. поръчка, както следва: 2.1.2.1. Техн.оборудване – минимален набор: а) GPS приемници - 3 броя; б) тотална станция - 3 бр.; в) нивелир - 3 броя; г) компютри - 3 бр.; д) транспортни средства - 3 броя; 2.1.2.2. Софтуер (приложен и специализиран) - минимален набор: а) спец. софтуер за обработка и трансформация на геод. измервания; б) за автоматизирано изготвяне на чертежи (автоматизирано проектиране); в) за оформяне на проектната документация – текстообработващи програми, ел. таблици и др. Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение - списък на техн. оборудване и софтуер за изп. на общ. поръчка. Списъкът съдържа наименование на софтуера , области на приложението му при изп. на проектно – проучвателните работи и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника). 2.1.3. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на общ. поръчка включващ: а) Ръководител на екипа – 1 човек: •ръководи и координира цялостното изп. на услугата, съобразно изискв. на Техн. заданието и приложимото бълг. зак-во, подпомага и информира заинтересованите страни; •квалификация и проф. опит: да има образ. степен “магистър”, специалност “Геодезия” или еквивалентна; с общ проф. опит като геодезист - не по-малко от 10 год.; със спец. проф. опит в областта пътното с-во - не по-малко от 7 год. и с пълна проек. пр-ст; б) Инженер геодезист – 6 човека, разпределени в три екипа със следните квалификация и проф. опит: •кв-я и проф. опит: да има образ. степен “маг-р”, с-ст „Гео-я” или еквивалентна; с общ проф. опит като г-ст - не по-малко от 5г. •във всеки екип поне един от инж. г-сти тр. да притежава: спец. проф. опит в обл. на път. пр-не - не по-малко от 3г. и с ППП. в) Инженер “Транспортно строителство”– 1 човек: •квалификация и проф. опит: да има образ. степен “магистър”, с-ст “Транспортно строителство” или еквивалентна; с общ проф. опит в пътния сектор - не по-малко от 10 год.; със спец. проф. опит в прое-то на пътища - не по-малко от 6 год. и с ППП; 2.1.4. Мин. брой служители (технически специалисти) - по двама души във всеки екип. За лицата по т. 2.1.3 се представят удос-я ППП, копия от дипломи и копия от тр. книжки, тр. д-ри или гражд. д-и, както и др. д-ти, издадени от трети лица, удостоверяващи кв-ята им; Гар-та за участие в общ. п-ка се представя от уч-ка в пр-та и е в р-р на 500 (петстотин) лв. Вал-та на гар-та за уч-е е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изиск. на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на док-ти и да отговаря на ус-ята на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изис-та на Възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, която е в размер на три на сто от общата цена по договора за общ. поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 (тридесет) календарни дни след окончателно предаване на разработката, но не повече от 1 година. Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 7. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение №8; 8. Списък на техн. оборудване и софтуер( приложенен и специализиран) за изп. на общ. поръчка, съгл. Приложение№ 13; 7. Трудово-биографична справка на ръководните служители и служителите от екипа, които ще отговарят за изпълнението на общ. поръчка, съгласно Приложение №12; 8. Декларация за оглед на обекта, съгласно Приложение №14; 7. Документ за гаранция за участие в оригинал, съгласно Приложение №11. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по банковата сметка на Възложителя. 8. Проект на договор - Прил.9; 9. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2012