Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция"Пътна инфраструктура"-Областно пътно управление-Бургас, ул."Цариградска" №30, За: Севдалина Лазарова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 845545, E-mail: opuburgas@abv.bg, Факс: 056 844415

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на ремонт на административната сграда на ОПУ-Бургас, БП Царево, ПБ Несебър, БП Каваци, БП Бероново и БП Каблешково. Поръчката се състои от 6 бр. подобекти, както следва: 1. Административна сграда на ОПУ-Бургас Видове ремонтни работи: топлоизолация на северната фасада; доставка и монтаж на РVC дограма; бояджийски работи; настилка с ламинат; ремонт на ел. инсталация, монтаж на алуминиеви и интериорни врати 2. БП Царево Видове ремонтни работи: топлоизолация на външни стени ; мазилки; настилки; дограми ; бояджийски работи; облицовка с фаянс, настилка с теракот; нова ЕЛ инсталация ; нова ВК инсталация 3. ПБ Несебър Видове ремонтни работи: бояджийски работи, дърводелски работи 4. БП Каваци Видове ремонтни работи: бояджийски работи, хидроизолационни работи; настилка с теракот, облицовка с фаянс 5. БП Бероново Ремонт на покрив 6. БП Каблешково Изработка и монтаж на стоманена врата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на ремонт на административната сграда на ОПУ-Бургас, БП Царево, ПБ Несебър, БП Каваци, БП Бероново и БП Каблешково.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

81229 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономическо и финансово състояние.1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:1.1.1. Общият оборот за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) от извършени ремонтни дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да бъде не по-малко от300000(триста хиляди )лв без ДДС Прил.№ 16; 2. Технически възможности и квалификация. 2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за техн. възможности и квалификация:2.1.1. общо за последните 3г (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил ремонтни дейности, сходни с предмета на обществената поръчка на най-малко 3 бр. обекти. Информацията по тази т. 2.1.1 се представя във формата на попълнено Прил. № 7. Изпълнението на посочените в Прил. №7 договори се доказва с копие от договор, платежни документи-сертификати, от които е видна окончателната стойност на договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

-К1 Оценка на техническото предложение-40% -К2 Оценка на финансовото предложение-40% -К3 Срок за изпълнение – 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им; 2. Срок за изпълнение на поръчката - минимален срок 45 календарни дни,считано от датата на сключване на договора. 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 4. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 5. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка:УниКредит Булбанк – Бургас IBAN: BG58UNCR 9660 3314 7556 10 BIC: UNCRBGSF; Офертата трябва да съдържа:1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6;6. Количествено-стойностни сметки-6бр. и 1бр. обща КСС-Приложение №А 7.Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез договори, възлагателни писма, референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7;8. Списък на изпълнени поръчки с предмет идентичен с предмета на настоящата поръчка, удостоверяващи общия оборот за последните три години /2009, 2010 и 2011г./-Приложение № 16; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Приложение №13;11.Декларации по закона за защита на личните данни-Прил. № 12;12.Декларация в случай, че в изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител-Приложение №14; 13.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ-ОПУ-Бургас): Банка: УниКредит Булбанк – Бургас- IBAN:BG58UNCR 9660 3314 7556 10 BIC: UNCRBGSF. 14. Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане-Приложение №10; 15. Проект на договор-Приложение №8; 16. Декларация за запознаване с обекта на поръчката-Приложение №11;17.Декларация по чл.171 от ЗУТ-Приложение №15;18. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна; Участникът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да представи оферта в деловодството на ОПУ-Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30, всеки работен ден от 8,30 часа до 12,30ч. и от 13,00ч. до 16,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както следва:1. Предаване на офертата: Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. Ценовото предложение, съгласно Прил. № 6 се представя в отделен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: АПИ- ОПУ - Бургас, гр.Бургас,ул. „Цариградска” № 30- наим., адрес, тел., факс и ел. адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.АПИ-ОПУ-Б-с предоставя достъп по ел. път до Прил. на интернет адрес на Възложителяhttp://api.government.bg/publichni_pokani.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/09/2012