Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция"Пътна инфраструктура"-Областно пътно управление-Бургас, ул."Цариградска" №30, За: инж.Владимир Дядков, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 845545, E-mail: opuburgas@abv.bg, Факс: 056 844415

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на технически проект за Нов мост на път ІІІ-208 “Провадия-Айтос” при км 67+909. С проектиране на новия мост в тази пътна отсечка ще се създадат условия за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, увеличаване на носимоспособността на съоръжението и осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите в разглеждания участък. Проекта трябва да има следните характеристики: Нов мост при км 67+909 над р. Казан дере • Ситуационно и нивелетно съоръжението да се обвърже с трасето на път ІІІ-208 • Новият мост да се проектира на мястото на съществуващия. Дължината на моста да бъде съобразена с косотата на пресичането на трасето на пътя и препятствието (р.Казан дере) и с денивелацията между терен и нивелета • Да се направят хидравлически изчисления. Габарит – Г-8 • Статическа схема на съоръжението: проста греда• Връхна конструкция – предварително напрегнати на стенд главни ГТ-115 греди, омонолитени с непрекъсната пътна плоча с дебелина мин.16см.; • Устои – монолитни

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322300

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на технически проект за Нов мост над р.Казан дере на път ІІІ-208 “Провадия-Айтос” при км 67+909

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икон. и ф-сово състояние.1.1. Участн. в процед. трябва да отговаря на следните изисквания за икон. и ф-сово състояние:1.1.1. Общият оборот за последните 3г (2009, 2010 и 2011) от проект. на големи съоръжения на АМ и пътища І, ІІ и ІІІ клас от РПМ на България или на АМ и пътища с идентични характеристики извън Б-я, включващи проекти за големи съоръжения (ново строителство) да бъде не по-малко от 120 000 лв без ДДС Прил.№17; 2. Техн. възможности и квалификация. 2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за техн. възможности и квалификация:2.1.1. общо за последните 3г (2009,2010 и 2011) да е изпълнил проектиране (ново строителство)на най-малко3 бр. големи съоръжения с отвор по-голям или равен на 20м. Информ. по тази т. 2.1.1 се представя във формата на попълнено Прил. №7. Изпълнението на посочените в Прил. №7 договори се доказва с: копие от д-вор, платежни документи-сертификати,от които е видна окончателната с-ст на д-вора(сертификат за завършване,серт. за получено окончателно плащане или фактура за окончателно плащане, протокол на ЕТИС);2.1.2.Да има възможност да осигури техн. оборудване и софтуер(приложен и специализиран) за изпълн. на ОП,както следва: 2.1.2.1.Техн.оборудване-минимален набор:а)тотална станция-1 бр.;б)нивелир-1бр.;в)компютри-2 бр;г)транспортни средства-1 бр.;2.1.2.2. Софтуер (приложен и специализиран)-минимален набор:а)геодезически;б)статически програми в) за автоматизирано изготвяне на чертежи (автоматизирано проектиране);г)за оформяне на проект. документация-текстообработващи програми, електронни таблици и др.Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Прил. 8.Списък на техн. оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълн. на ОП.Списъкът съдържа наименование на софтуера(приложен и специализ),области на приложението му при изпълнението на ППР и основание за ползване от участника (собственост,наем,лизинг,предварителен договор,друго основание,конкретиз от участника).2.1.3.Да разполага с екип,който ще отговаря за изпълнение на ОП включващ Пр.15:2.1.3.1Ръков. служители за съответната специалност с квалификация и професионален опит:а)Ръководител на екипа 1 човек:ръководи цялостното проектиране на обекта,координира изработването на отделните части на проектите,съобразно изискванията на ЗП и приложимото българско законодателство, подпомага и информира заинтересованите страни;да има образ. степе “магистър”, спец “Трансп стр”,ПГС или еквивал;проф опит в път и мостово стр-не по-малко от 10г.;специф проф опит в проект на път и мостове-не по-малко от 7г. и с пълна проект правоспос;да е бил ръков. на екип за израб. на най-малко 3 проекта за гол. съоръжения.б) Водещ проектант по част Конструкт 1 чов:рък проект на гол. съоръж.,съобразно изискванията на ЗП и прилож бълг законод; образ степ магистър, спец пътно или транспортно строителство;общ проф опит в път сектор-не по-малко от 10г;спец проф. опит в проект на гол съоръж-не по-малко от 6г и с пълна проект правосп;водещ проект при изработ на най-малко3 пр за гол съоръж.в)Инж геодезист-1 чов:образов ст магистър, специал „Инж геодезист” или еквив,общ проф опит-не по-малко от 5г,спец проф опит в обл на път проект-не по-малко от 3г и пълна проект правосп.;г)инж.хидролог-1бр.:степ.- маг-р,спец.хидромелиор или хидротех.строи.мин.10г.2.1.3.2. Мин бр служ с пълна проек правосп за съответната спец и проф опит поне 3г в извърш на дейности,идентични с дейност по изпълн на обекта:а)за част Пътна-мин 1 ч;б) Конструкт-мин 1;в) Геодезия-мин 1;г) Хидрол.-1;2.1.3.3. Други служ-инж Хидростроителство,ССС(ПГС), ел инж, инж по др. спец,с пълна проект пр за съотв спец проф опит 3 г в извърш на дейности, идент с предмета на проекта.За лицата по т. 2.1.3 се представят у-ния за пълна проек правосп(а за участниците-чужд лица, еквивал док съгл законод на държ,в която са установени),копия от дипломи и тр кн (или еквив док)2.1.4.Статис. изчисл да се изв. съгл. Временен правилник за проект. на бетон. и стоманобетонни мостове и с-ма ЕВРОКОД

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Качество на техническото предложение 70% Оценка на финансовото предложение 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката - 42 календарни дни,считано от датата на сключване на договора. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ-ОПУ-Бургас): Банка:УниКредит Булбанк – Бургас IBAN: BG58UNCR 9660 3314 7556 10 BIC: UNCRBGSF; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6;6.Таблица на основните видове работа- Прил. №А 7.Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7;8.Списък на техн. оборудване и софтуер-Приложение № 8;9.Списък на екипа за изпълнение-Прил.№15;10.Трудово-биографични справки-Прил. №14;11.Декларации по закона за защита на личните данни-Прил. № 12;12.Справка за броя и професионалния опит на служителите-Приложение №13; 13.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: УниКредитБулбанк – Бургас IBAN: BG58UNCR 9660 3314 7556 10 BIC: UNCRBGSF 14.Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане-Приложение №10;15.Проект на договор-Приложение №16; 16.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор-Приложение №11;17.Общ оборот за последните 3 г.(2009, 2010, 2011)-Приложение №17;18. Декларация за оглед-Пр.№18;19.Техн данни-Пр№16 20.Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна;Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”-Областно пътно управление-Бургас, гр.Бургас, ул. „Цариградска” № 30;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" - ОПУ-Бургас до 16.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2012