Версия за печат

BG-с.Попица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий", За: Камелия Димитрова Каменова, Република България 3244, с.Попица, Тел.: 0897 932553, E-mail: ou_popitsa@abv.bg

Място/места за контакт: ул."Кирил и Методий"№14а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:/ / www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http:/ / www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на храна на ученици от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Попица,общ.Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014, и 2014/2015г по особени позиции: Позиция1 - Приготвяне и доставка на закуски на ученици от І-ІV клас Позиция 2 - Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І-VІІІ клас по по Проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"- съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия период на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира , съобразно ежедневните потребности на Възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50272 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Попица , общ.Бяла Слатина ,

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изготвянето на менютата да бъде съгласно Закона за храните, действащите към момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания (Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания на безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища; Наредба №23/2005г. за физиологичните норми за хранене на населението и изискванията, включени в Техническите спецификации към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжната документация за обществена поръчка с предмет "Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Попица , общ.Бяла Слатина , за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015г може да бъде получена в деловодството на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Попица ,ул "Кирил и методий"№14а или на интернет адрес http:/ / www.byala-slatina.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2012