Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НУ "Цани Гинчев", ул."Димитър Благоев" №61, За: Станислава Валентинова Симеонова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 82209, E-mail: apeeva@mail.bg

Място/места за контакт: ул."Димитър Благоев" №61

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на храна за ученици от НУ"Цани Гинчев", гр.Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г. по обособени позиции: Позиция 1 - Приготвяне и доставка на закуски на учениците от І - ІV клас; Позиция 2 - Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І - ІV класпо Проект BG051PО001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” – съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия период на доставките.Точното количество, вид и асортимент се конкретизира, съобразно ежедневните потребности на Възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64255 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НУ " Цани Гинчев ", гр.Бяла Слатина, обл.Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изготвянето на менютата да бъде съгласно Закона за храните, действащи към момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания /Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба №23/2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението и изискванията, включени в Техническите спецификации към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжната документация за обществена поръчка с предмет„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в НУ „Цани Гинчев”, гр. Бяла Слатина, обл.Враца, за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г.” може да бъде получени в деловодството на НУ „Цани Гинчев", ул."Димитър Благоев"№61 или на интернет адрес http://byala-slatina.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2012