Версия за печат

BG-с. Габаре

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Христо Ботев", ул. “Тома Николов” № 1, За: Станислава валентинова Симеонова, Република България 3265, с. Габаре, Тел.: 09140 4441, E-mail: oygabare@abv.bg

Място/места за контакт: ул. “Тома Николов” № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на храна за ученици от СОУ "Христо Ботев" с. Габаре, общ. Бяла Слатина през учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г. по обособени позиции: Позиция 1 - Приготвяне и доставка на закуски на учениците от I-IV клас; Позиция 2 - Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от I-VIII клас по Проект BG051PО001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” – съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия период на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира, съобразно ежедневните потребности на Възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Христо Ботев", с. Габаре, общ. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изготвянето на менютата да бъде съгласно Закона за храните, действащите към момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания (Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 23/2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението и изискванията, включени в Техническите спецификации към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тръжната документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев”, с. Габаре, общ. Бяла Слатина, за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г.” може да бъде получена в деловодството на СОУ "Христо Ботев" с. Габаре, ул. "Тома Николов" № 1 или на интернет адрес http://www.byala-slatina.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2012