Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Любен Каравелов", ул. Хан Аспарух" № 50, За: Кремена Боянова, Мая Льондева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71412, E-mail: karavelov.sv@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Свиленград, ул. Иван Вазов" № 38

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на готова храна ( обяд ) за учениците от І до ІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Любен Каравелов” гр. Свиленград.Доставките да се извършват ежедневно(всеки учебен ден), по заявка на възложителя, подадена по телефона до 08:00 часа на текущия ден. Заявката включва информация за броя на обядите за деня. Заявената храна да се доставя до 11:30 часа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Към момента прогнозния брой ученици е 60, като прогнозния брой учебни дни за срока на договора 160 .Възложителят има право ежедневно да променя броя на заявените обяди според броя на присъстващите ученици.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столова за хранене на ОУ “Любен Каравелов” гр. Свиленград.

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Храната да бъде приготвяна съгласно “Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство “Техника”, 2002 г. и храната да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на учениците, съгласно изискването за балансирано и рационално хранене. 2. Седмичните менюта да бъдат изготвени съвместно от медицинското лице на училището и представител на изпълнителя. 3. Седмичното меню да се изготвя в съответствие с изискванията на: - Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 2.08.2005 г. - Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009г. - Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от 20.10.2011 г. 4.Пресните плодове, трябва да отговарят на изискванията на качеството в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията. 5. Храната се приготвя в деня на доставката й. Не се допуска предлагане на храна от предишния ден. 6. Един път седмичното меню да се състои от яхния и десерт, а останалите дни четири дни от седмицата обядът включва едно основно ястие и десерт. Към всяка порция обяд да е предвидено необходимо количество хляб. 7. Ястията да са от следните видове: 7.1. Яхния /леща, фасул/ 7.2. Основното ястие да включва: - пилешко месо без кожа, телешко месо, свинско, риба /един път седмично/ - картофи, ориз, зеленчуци. 7.3. Десерт - плод според сезона - десерт на млечна основа - кухненски десерти. 8. Обядите да са разнообразни и да не се повтарят в рамките на една седмица. 9. Храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца. 10. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 11. Да гарантира пълна подмяна на готовата храна с отклонение в качеството. Изисквания към участниците: 1. Храната да се доставя от обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните. Във връзка с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизане в сила на ЗБАБХ(25.01.2011г.), за срока, за които са издадени. 2. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните 3. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, необходим за извършване на доставките, както и валидни разрешителни за превоза на хранителни стоки, издадени от Българска агенция по безопасност на храни – Областна дирекция по безопасност на храните-ОДБХ.Във вразка с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизане в сила на ЗБАБХ(25.01.2011г.), за срока, за кото са издадени. 4. Всяка доставка да бъде придружена с декларация(свободен текст), в която изпълнителят декларира, че храната е приготвена при спазване на санитарно-хигиенния режим на РБългария за производство на хранителни продукти. 5. При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел ІV на Наредба №5 фй 25.05.2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр.55 от 07.07.2006 г.) 6. Превозът на готова храна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до столовата за хранене на ОУ “ Христо Ботев” с. Левка да се извършва в термофорни съдове – контейнери, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гарантиращи хигиената и качеството на храната.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2012